تاريخ : سه شنبه بیست و یکم آبان ۱۳۹۲ | 13:32 | نويسنده : بهروز علمی مریان |
 
تاريخ : چهارشنبه پانزدهم آبان ۱۳۹۲ | 17:34 | نويسنده : بهروز علمی مریان |
 تاريخ : دوشنبه سیزدهم آبان ۱۳۹۲ | 10:13 | نويسنده : بهروز علمی مریان |
تاريخ : جمعه بیستم بهمن ۱۳۹۱ | 20:20 | نويسنده : بهروز علمی مریان |

مقدمه:
تقویت فرهنگی و تمدن اسلامی باید یکی از دغدغه های همیشگی یک مسلمان متعهد باشد ، زیرا از یک سو بیگانگان فضایل  مسلمین را انکار و از سوی دیگر مسلمانان در ثبت و ضبط و عرضه ی دستاوردهای علمی و فرهنگی خویش تسامح کردند و در نتیجه این باور غلط جهانی حتی در بین مسلمانان به وجود آمد که فرنگیان تافته ی جدا بافته د رخلقت هستند و از یک هوش و استعداد استثنایی برخوردارند که دیگر ملل از جمله مسلمانان ، از آن بی بهره اند . از یونان قدیم تا رم و رنسانس ، همواره آن ها پیشتاز و مولد ، و شرقیان و مسلمانان دنباله رو و مصرف کننده بوده اند .
نتیجه ی علمی چنین باور فراگیری که از حدود دو سده ی پیش تا کنون تبلیغ می شده ،‌این بوده که سعی بیهوده نکنیم ،‌ما را نرسد که در آرزوی قله های رفیع علم و معرفت باشیم ، بلکه باید به همین حدی که در ازل قسمت ما کرده اند رضایت دهیم . برای هر صاحب درد متعهدی غمی جانکاه تر از این نیست که این چنین ، اعتبار عقیدتی و قومی اش لگد مال شود . از همان زمانی که سرزمین های اسلامی و شرقی مورد تهاجم نظامی و فرهنگی ( مغرب زمین ) قرار گرفت و تبلیغ و ترویج نهادینه کردن این گونه باورها که مصداق بارز استعمار بود آغاز شد ،‌بزرگانی برخاستند و بانگ بیداری مشرق زمین و مسلمانان را سر دادند و در برابر برتری طلبی های فرهنگی و تمدنی ( فرنگیان ) بر طبل بیداری اسلامی د رمشرق زمین کوفتند . امواج بیداری اسلامی از دویست سال پیش تا کنون هر روز بلندتر و گسترده تر شده است . مهم ترین دستاورد این حرکت تاریخی بازگرداندن تدریجی خودباوری به جهان اسلام بود .
به گونه ای که امروز به وجود توسعه و تعمیق تبلیغات صوتی ،‌تصویری و الکترونیکی ، مدعای قدیمی برتر غرب ، اثر کمتری بر ملتهای مسلمانان و مشرق دارد . بنابراین باید از زمینه سازی بیدارگران پیشتاز سیاسی و فرهنگی استفاده و در عین حال زمینه های بازگرداندن خودباوری علمی و معرفتی را نیز بیشتر فراهم سازیم . برای نیل به این هدف برخی از بزرگان کوششهای ارزنده ای کردند . از جمله این بزرگان : امیر عبدالقادر ،‌سید جمال الدین اسدآبادی ،‌شیخ محمد عبده ، شیخ فضل الله نوری ، عبدالرحمان کوابکی ،‌رشید رضا ،‌علامه اقبال لاهوری ،‌سید حسن مدرس ، سید قطب ،سید محسن امین جبل عاملی و ... سرانجام امام خمینی (ره) همگی مردم را به بازگشت واحیای اسلام دعوت کردند و مردم هم این دعوت را پذیرفتند و دسته دسته از ملل اسلامی ، دوباره از اسلام تبعیت کردند .
 نتیجه آن دعوت خواص و این پذیرش عمومی مردم ، شکل گیری یک نهضت فراگیر احیای دین و ارزش های دینی در سراسر جهان اسلام شد . حبت وجود در تاریخ معاصر و نگاهی به دقایقی که در زمان ما اتفاق می افتد ،‌کاملا این واقعیت را آشکار می کند که هیچ کشور اسلامی نیست ،‌مگر اینکه در آن ردپایی از بیداری اسلامی یا نهضت بازگشت به اسلام باشد .چنین واقعیتی حاکی از کامیابی چشم گیر ، در نخستین مرحله از نوزایی ( رنسانس ) اسلام می کند . اهمیت این مرحله به قدری است که امروز طمع کنندگان به سرزمین های اسلامی و میراث خواران استعمار کهن ،‌با ردای جدید « حمایت از حقوق بشر » و « دفاع از صلح و امنیت و دموکراسی » تحت پوشش تئوری « برخورد تمدن ها » کمر به نابودی آن بسته و پس از فروپاشی شوروی ، با همه توان نظامی خویش در برابر مسلمانان صف آرایی نموده اند .
ولی هم اکنون مسلمانان جهان برای حفظ ارزشهای اسلامی خود در سایه ی بیداری و خیزش جهانی در حال بازسازی خویش هستند و با احیا و بازسازی ارزشهای اسلامی مشت شحره ی ( فراعنه ی زمان ) باز شده و مشعل داران حفظ ارزش های اسلامی در برابر دشمنان و کفار و حیله گران فرنگی قد مردانگی علم کرده اند . که این مردانگی ما و خیزش مسلمانان و کند و کاو آنان در این حوزه نشان می دهد که در پایان راه هستیم و تا رسیدن به مقصود فاصله زیادی نداریم ، زیرا بی تردید حرکتها آغاز شده است .
 
  فصل اول:مفهوم شناسی بیداری اسلامی:
بیداری حقیقتی است که دو خاصیت دارد :‌آگاهی و جنبش و توانایی .
انسان به هر نسبت که آگاهی بیشتری داشته باشد از حیات بیشتری برخوردار است و به هر نسبت که تحرک و جنبش بیشتری داشته باشد حیاتش افزون تر است در واقع این حقیقی است برای انسان ها که هر چه بیدارتر و آگاه تر و جنبش و تحرک داشته باشند حیاتی خوب را خواهند داشت و اگر مسئله به عکس شد ،‌نتیجه بر عکس خواهد بود . مسلمانان تا زمانی می توانند حیات و به فرموده ی قرآن در زمره ی ( لیُِنذِرَ من کانَ حَیّا ... )[1] قرار گیرند که آگاهی و جنبش عمیق تری به اسلام داشته و سعی وافری در تحقق آرمان ها و آموزه های آن داشته باشند . در واقع رمز پیروزی مسلمانان در جنبش و بیداری آنان است که این نوع بیداری در واقع احیای حیات دوباره به انسان ها بویژه مسلمانان است . [2]
بنابراین ما برای آشنا شدن با بیداری باید ابتدا مفهوم بیداری و کاربرد آن را دریابیم . لذا عناوین اصلی ما در این فصل به دو بخش تقسیم می شود که عبارتند از :
الف:مفهوم بیداری و پیدایش بیداری ها در جهان اسلام
مفهوم بیداری در لغت:
1. یَقِظُّ و یَقاظَةً : از خواب بیدار شدن و یا به معنای او را هشیار کردن و به او هشدار دادن  است .
2 . الیَقَظَة : به معنای بیدار شدن از خواب ،‌بیداری و هشیاری . [3]
در واقع بیداری در لغت به کسی گفته می شود که در خواب نباشد و یا برانگیختن و از خواب برخاستن و آگاه و هوشیار ساختن کسی یا شخصی یا گروهی است . [4]
مفهوم بیداری در اصطلاح:
درباره تعریف اصطلاحی بیداری اسلامی باید گفت :‌که در بین اندیشمندان و پژوهشگران ، وفاق وجود ندارد ، آنچه در تعابیر بعضی از نوشته ها می توان یافت این است که از آن به اصلاح دینی و احیاگری تعبیر شده است که در عربی به الصحوه الاسلامیه ، البعث الاسلامی و ... نام برده می شود . از بیداری اسلامی به پدیده ای اجتماعی تعبیر می کنند که به معنای بازگشت بیداری و هوشیاری امت اسلامی است تا به خود باوری برسد و به دین و کرامت و استقلال سیاسی ،‌اقتصادی و فکر خود مباهات کرده و در راستای ایفای نقش طبیعی خود به  عنوان بهترین امت برای مردم تلاش کند . به تعبیر دیگر می توان منظور از بیداری اسلامی را مجموعه ای از باورهای دینی دانست که در دوره کنونی در میان مسلمانان عالم شیوع پیدا کرده است . اساسا بیداری اسلامی از مصادیق باورها و گرایش معنوی در جهان اسلام است . پس حرکتی را که هدف آن بازگشت به اسلام ناب و هویت فراموش شده دینی ،‌رها از دست استکبار جهانی باشد را بیداری اسلامی گویند . اعتقاد مشترک نسبت به آموزه های دینی در بین همه مسلمانان سراسر جهان وجود دارد .
مراد از بیداری اسلامی چیست؟
مراد از بیداری اسلامی یعنی اینکه همه نه تنها فقط افراد خاصی بلکه همه انسان ها و بویژه مسلمانان ملتها هر جا هستند ملتها به خواب رفته خود را بیدار کنند و به ملتها بفهمانند که در زیر بار ظلم و ستم بودن و سکوت کردن در برابر ناعدالتی های آنان خفتی و ذلتی عظیم برای آن ملتها است . با تبلیغات رسانه ای قوی به مردم بفهمانیم که چرا سکوت کرده اید چرا از این قدرتها ترس دارید و چرا در برابر این خفتها و ذلتها بی تفاوت هستید و به خواب غفلت فرو رفته اید ، کجاست این هویت مسلمانی و غیرت مردانگی باید به پا خیزید و قیام کنید و باید به دنیا بفهمانید که ما با چنگ زدن به آموزه های قرآن و اسلام توانمند هستیم و هر روزمان مانند دیروزمان نخواهد بود و هر قدم ما یعنی یک گام نزدیک شدن به پیروزی است .
آری مراد از بیداری این است که این نمی شودها و خفت و ذلتها کشیدن در برابر قدرتمندان مستکبر را که ما نمی توانیم در برابر این ابر قدرتها بایستیم از مغز ملتها شست ،  باید این  نمی شودها و نمی توانیم ها را کنار بگذاریم . تقریبا یک میلیارد جمعیت مسلمین با دارا بودن همه امکانات و آن سرزمین های وسیع و آن مخازن زیرزمینی وسیع و آن پشتوانه اسلامی ـ الهی نباید در ذهنشان بیاید که ما نمی توانیم و نمی شود ، باید با آنان مقابله کنیم . ملتها اگر چیزی را نخواهند نمی شود تحمیلشان کرد ،‌بنابراین باید ملت را بیدار کنیم . اولین قدم ما برای مقابله با این شیطانهای زمان حرکت و جنبش است باید ملتها دست به دست هم داده و با فریاد اسلام خواهی در برابر این طاغوتیان گرگ صفت که هر لحظه در کمین شکار یک ملت اسلامی هستند قد مردانگی علم کرده و هدفهای شیطانی و شوم آنان را خنثی کنیم .
آغازپیدایش بیداری اسلامی در ایران و سایر کشورهای اسلامی:
بیداری اسلامی در آغاز ، خیزش های پراکنده ای از ناحیه ی مسلمانان کشورهای اسلامی در مواجهه با غرب و مدرنیته بود . بنابراین پیشینه این جریان را باید به نخستین سالهای این مواجهه ـ یعنی هنگام حمله ی ناپلئون به مصر ـ بازگرداند .
این حمله و حمله ی دیگر کشورهای غربی به کشورهای اسلامی عربی نظیر لیبی و عراق و مصر با ورود تدریجی تکنولوژی غربی و نیز اندیشه های مدرن به این کشورها همراه بود . این رویارویی موجد تکانه های شدیدی در جهان اسلام شد . براین پایه بیداری اسلامی در آغاز پیدایی خود ، بیشتر واکنشی احساسی به غرب بود اما این جریان به اینجا ختم نشد ، بلکه کم کم با نفوذ بیشتر مدرنیته در کشورهای اسلامی ، ابعاد تازه ای پیدا کرد ، از جمله در ایران که با توجه به ویژگی های فرهنگی و اجتماعی آن ، از دوران جنگ های ایران و روس ، با شکل خاصی از بیداری اسلامی ( شیعی ) رویارو شدیم . که خود فراز و فرودهایی است که در ایران وجود داشته و خاص آن است . به هر حال ایران از گذشته ، اندیشه های فلسفی و عرفانی خاص خودش را داشته است . ایران هیچ گاه برخلاف عثمانی به طور مستقیم با اروپا همسایه نبوده است . این مسئله باعث می شده است که ما مستقیما مورد تعرض نظامی غربی ها قرار نگیریم .
بنابراین بیداری اسلامی در ایران در دوران جنگ های ایران و روس در دوره ی فتحعلی شاه و شکست ایران از روس ها بوده و از شخصیت های آن زمان که نقش موثری در حقیقت تداوم بیداری اسلامی داشت قیام قاضی ملامحمد بود که با شعار اتحاد شیعه و سنی باعث تداوم بیداری اسلامی شد .
از پایان جنگهای ایران و روس تا نهضت تحریم تنباکو فکر احیا شده و بیداری اسلامی در ظاهر دچار رکود و کندی شد . [5] در زمان ناصرالدین شاه ،‌ما شاهد حرکت بیدارگرانه دیگری نیز هستیم که سید جمال الدین اسدآبادی صورت داد . [6]
مهمترین اندیشه ی بیدارگرانه ی وی ، اندیشه اتحاد اسلامی است و شعار وی « بازگشت به اسلام» و « بازگشت به قرآن » به قصد ایجاد هویت نوین برای مسلمانان بود به خاطر همین هدفش مورد استقبال روحانیون قرار گرفت و با آنها به مباحثه روشنگرانه می پرداخت . [7]
به همین گونه خیزش ها و انقلابهایی را ما هم چنان در زمان های بعد از سید جمال الدین داشتیم تا اینک به زمان حضرت امام خمینی ( ره ) رسید و با ایجاد فضاهایی که از قبل توسط سخنان و مصاحبه ها و اعلامیه ها و افراد خاصی در نقاط ایران داشتند توانستند ایجاد فضای نسبتا بازی را در اواخر سال 1355 به بعد بویژه 1356 پیشروی جنبش اسلامی نهاده و با بدست گرفتن این حرکتهای شروع شده خیزش نهایی را برای تشکیل حکومت اسلامی برداشت و حکومت اسلامی را به کمک خداوند و به رهبری خودشان تشکیل داد .
بیداری اسلامی مقدمه ی ایجاد خاورمیانه ای جدید:
در ماههای اخیر ،‌خیزش اسلامی در جهان اسلام ، که از تونس آغاز شد و در مصر ، یمن ، بحرین و لیبی دنبال می شود . باردیگر دنیای غرب ، به ویژه آمریکا را متوجه قدرت نرم جهان اسلام کرده و آن ها را از احتمال وقوع انقلاب اسلامی در کشورهای عربی نگران ساخته است . آنان با دستگاههای تبلیغاتی غرب و با بهره گیری از قدرت نرم خود اعتقادات مسلمانان ،‌وحت جهان اسلام و بیداری اسلامی را نشانه گرفته اند ،‌بی تردید ، خیزشی که جهان عرب را در برگرفته است ، با تحولی بنیادین در منطقه خاورمیانه پایان خواهد یافت ،‌تحولی که در اسلام حرف اول را در آن خواهد زد . زیرا که مقاومت و ایمان و اراده ی قوی ملتهاست که نقشه های شیطانی شیطان های بزرگ را از پا در خواهد آورد . آمریکا شیطان بزرگ به عنوان حامی اصلی رژیم اشغالگر ، در حال تغییر رویکرد نقشه های خود است ، چرا که مقاومت در برابر اراده و ایمان ملت ها را  بسیار دشوار می بیند و دیری نخواهد پایید که بزرگ ترین برنده در تحولات کنونی ، جهان اسلام و بازنده ی اصلی رژیم اسرائیل و شیطان بزرگ آمریکا خواهد بود . همان طور که پیامبر گرامی اسلام ( ص ) و همه ی  ائمه ی ( ع ) به همه فهماندند که انسان کامل شدن وعلی وار زیستن و تا نزدیکی مرزهای عصمت پیش رفتن ، افسانه نیست ، آنان به ملتها نیز فهماندند که قوی شدن و به بند اسارت گسستن و و پنجه در پنجه سلطه گران انداختن ممکن است .
ب:بیداری اسلامی زمینه ای برای صدور انقلاب و عاملی برای جهان اسلام:
بیداری و صدور انقلاب و ارزشهای اسلامی در سیره ی پیامبر اکرم ( ص ) :
سیره ی پیامبر بزرگوار اسلام ( ص ) نیز که حجتی بر همه مسلمانان است ، همین مطلب را تایید می کند که پیامبر اکرم ( ص ) از هر فرصتی و با استفاده از اهرمهای مختلف به دنبال گسترش اسلام و حاکمیت آن در جهان آن روز بوده است . نه تنها اصل این آرمان خواهی ، بلکه شیوه های تحقق آن نیز از سیره ی آن حضرت استفاده می شود . پیامبر اکرم ( ص ) در حالی که در مکه به سر می بردند و هنوز اسلام ، حکومتی و قدرتی در اختیار نداشت و مسلمانان تحت شدیدترین شکنجه ها قرار داشتند و یا برخی از آنان از ترس آزار مشرکین هجرت می کردند و برخی دیگر اسلام خود را مخفی نگه می داشتند ، پس از وفات ابوطالب به طائف سفر نمودند تا بنی ثقیف را به اسلام دعوت کند ،‌ مسلمانانی که به حبشه هجرت کردند ضمن پناه گرفتن در ضل حکومت نجاشی ، در آن دیار مسیحیان را به اسلام دعوت می کردند و عده ای نیز برای تحقیق از دین جدید روانه مکه می شدند . رسول اکرم ( ص ) سالها در موسم حج ، حاجیان را که از شهرهای مختلف به مکه می آمدند ، به اسلام فرا می خواندند . ایشان مشرکانی را که از سایر شهرها در موقعیت های گوناگون برای تجارت یا امور دیگر به مکه می آمدند ، به اسلام دعوت می نمودند . در واقع ایشان در حالی که اسلام هنوز در جزیره العرب به طور کامل حاکمیت نیافته بود ،‌از سال ششم تا دهم ، تعداد 26 نامه به سران کشورهای کوچک و بزرگ آن زمان ارسال کرد و از آنان دعوت کرد که به اسلام ناب محمدی ایمان بیاورند و مردم شهر و دیار خود را که در ظلم و خفقان و بت پرستی هستند بیدار کنند .
در واقع ایشان می خواستند نوعی بیداری اسلامی در بلادها همراه با شئون و قوانین اسلامی را به پا کنند . پیامبر اکرم ( ص ) آنقدر در این آرمان خواهی مصمم بود که در پایان نامه ای که به خسرو پرویز پادشاه ایران و قیصر روم دو ابر قدرت آن روز فرستادند ، نوشتند : « اسلام بیاور تا سلامت بمانی ، اگر امتناع ورزیدی گناه مجوس بر تو خواهد بود ) بنابراین ، آنچه از قرآن و سنت استفاده می شود ضرورت تلاش در جهت حاکمیت اسلام بر پهنه ی گیتی است و به عبارت دیگر این امرها اهداف استراتژیک اسلام است که در هیچ زمان ومکانی تعطیل بردار نیست .
ایجاد حکومت اسلامی در جهان برای بیداری اسلامی:
ظهور پیامبر اسلام ( ص ) که برای عموم بشر برانگیخته شده ، به معنای آن است که این دین و تعالیم این پیغمبر الی ابد و برای جهانیان تشریع شده است ، همگانی بودن تعالیم اسلام با تعطیل شدن برخی از احکام و قوانین آن در برهه ای از زمان یا در بخشی از جهان ناسازگار است . هیچ مسلمانی نمی تواند به حاکمیت اسلام در جهان و در همه زمان ها نیندیشد ، چه رسد به رهبران آن که مسئولیت تحقق این مهم را برعهده دارند .
گرچه معتقدیم این حاکمیت بالاخره به دست با کفایت آخرین جانشین پیامبر اکرم ( ص ) امام عصر ( عج ) تحقق خواهد یافت ، اما این به معنای سلب مسئولیت از سایر مسلمانان نیست ، بلکه بدون ایجاد زمینه و فراهم ساختن شرائط مناسب برای ظهور آن حجت در جهت تحقق این آرمان ، غرض حاصل نخواهد شد و اساسا تعطیل کردن احکام اجتماعی اسلام و بی انگیزه نمودن مسلمانان و سلب مسئولیت از ایشان نسبت به حاکمیت اسلام در جهان با مذاق شریعت و اهداف متعالی آن منطبق نیست . [8] اگر اراده ی حق تعالی بر ریشه کن نمودن کفار ، آن هم به دست مسلمانان تعلق گرفته ، چنانچه می فرماید : [9] « یریدالله ان یحق الحق بکلماته و یقطع د ابرالکافرین » و اگر برای تحقق این هدف دستور جنگ و جهاد صادر کرده و فرموده است : « یا ایها النبی جاهد الکفار و المنافقین و اغلظ علیهم و ماویهم جهنم و بئس المصیر » [10] و نیز می فرماید : «‌ما لکم لاتقاتلون فی سبیل الله و المستضعفین من الرجال  و النساء و الوالدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القریة الظالم اهلها و اجعل لناس لدنک ولیا و اجعل لنا من لدنک یضرا » [11] .
معلوم می شود که رسیدن به این آرمان آنقدر اهمیت دارد که حتی از جنگ و جهاد و خونریزی هم باید برای تحقق آن بهره جست ، آیه شریفه هر چند شأن نزولش در خصوص نجات مسلمانان مظلوم مکه به دست مسلمانان مدینه است ، اما این قبیل آیات اختصاص به مورد خود ندارد و به تعبیر مفسرین « مورد مخصص نیست » . آیا امروز فریاد مظلومیت مسلمانان در بلاد مختلف بلند نیست ؟ و آیا سایر مسلمانان موظف به یاری آنان نیستند ؟ کسانی که انقلاب و رهبری آن را دخالت در امورد دیگران متهم می کنند ، چگونه می توانند دم ازمسلمان بودن بزنند و دستورات قرآن را نادیده بگیرند ؟ پس از نظر قرآن بیداری اسلامی و صدور انقلاب اسلامی به جهان و تلاش در جهت نجات دادن سایر مسلمانان در کشورهای اسلامی از تحت سلطه کفار و ابر قدرتها و کوشش در راه حاکمیت اسلام در جهان و نجات بشریت از تحت سیطره ظالمان امری مسلم و غیر قابل تردید است . در کلمات معصومین نیز شاهدی بر این مطلب وجود دارد  .
احیای تمدن اسلامی:
مسلمانان باید به این نکته آگاهی یابند که از اسلام فاصله گرفته اند ، توجه به کوتاهی ها و مسئولیت خود ، نقطه شروع بیداری اسلامی است . بیداری و خود آگاهی ترکیبی از دو حالت      « شرمندگی » و « عزم بازگشت » است . یکی شرمندگی در برابر عزتی که خداوند به مومنان وعده داده و امروز مسلمانان از آن بی بهره اند ، دومی عزم بازگشت به اسلام و آموزه های اصیل آن . مقصود از « بازگشت » بازگشت به گذشته و سیر قهقرایی نیست ، بلکه منظور توبه تاریخی و یک جبران اجتماعی است . یعنی امت اسلام به فاصله عظیمی که در عقیده ، اخلاق و عمل اجتماعی از مفاهیم و ارزشهای اسلامی گرفته اند ، توبه کنند و برای جبران کوتاهی های چند قرن اخیر بکوشند . هدف از این بازگشت ، ساختن یک تمدن جدید اسلامی بر اساس فرهنگ صحیح اسلامی وبا استفاده از همه تجربه های مباح بشری است تا آن جا که در خدمت اهداف و احکام اسلام قرار گیرد . به هر روی بیداری ،‌نقطه شروع احیای تمدن اسلامی است و تا این احساس به وجود مسلمانان غالب نیاید ، عوامل دیگر در نیل به مقصود ناکام خواهند بود .[12]
 
بیداری اسلامی مسلمانان در مقابل توطئه های دشمنان:
دشمنان اسلام از راه های مختلف در پی ایجاد تفرقه و نفاق میان مسلمانان و امت اسلامی هستند. بنابراین هوشیاری مسلمانان در برابر توطئه دشمنان و خنثی نمودن این توطئه ها می تواند از اختلافات و جدایی های بیشتر جلوگیری کرده و موجب تقویت وحدت و همبستگی آنان شود . از آنجا که دشمنان امت اسلامی ابتدا از راه دوستی وارد شده و پس از شناخت نقاط ضعف مسلمانان ، ایجاد اختلاف می کنند [13] ، قرآن کریم در آیات مختلفی از دوستی با کفار به شدت منع کرده است و نوعی هشدار به مسلمانان می دهد مانند : « یا ایها الذین آمنو لا تتخذوا الیهود و النصاری اولیاء ...... » [14] می فرمایند : ای کسانی که ایمان آورده اید ! یهود و نصاری را ولی ( تکیه گاه خود ) انتخاب نکنید آنها اولیای یک دیگرند و کسانی که از شما با آنان دوستی کنند از آنها هستند ، خداوند جمعیت ستم کار را هدایت نمی کنند . و در آیه ی دیگر می فرماید : « یا ایهاالذین آمنو لاتتخذو عدوی و عدُوَّکم ...... » [15] . ای کسانی که ایمان آورده اید ! دشمن من و دشمن خودتان را دوست نگیرید ! شما نسبت به آنان اظهار محبت می کنید ، در حالی که آن ها به آن چه از حق برای شما آمده کافر شده اند و رسول الله و شما را به خاطر ایمان به خداوندی که پروردگار همه شماست ، از شهر و دیارتان بیرون می رانند ،‌ اگر شما برای جهاد در راه من و جلب خشنودی ام هجرت کرده اید ، ( پیوند دوستی با آنان برقرار نسازید ) شما مخفیانه با آنها رابطه دوستی برقرار می کنید در حالی که من به آن چه پنهان یا آشکار می سازید از همه داناترم ! و هرکس از شما چنین کاری کند ،‌از راه راست گمراه شده است . این در حالی است که متاسفانه ، برخی از سران کشورهای اسلامی به خصوص برخی از کشورهای عربی نه تنها با دشمنان اسلام رابطه دوستی دارند ، بلکه همواره در سدد تقویت این روابط هستند ، تا در سایه ی حمایت آنان بتوانند چند روزی بیشتر حکومت کرده و به اغراض مادی و دنیوی خود برسند ،‌هر چنداگر این ارتباط ،‌موجب ذلت و حقارت مسلمانان شود .
بنابراین آیه نوعی هشدار به تمامی انسانها و بویژه مسلمانان و ممالک اسلامی است که هیچ گاه سعی نکنند که طرح دوستی با کشورهای غیر اسلامی و ظالم را بریزند ، زیرا چه بسا که به خاطر بی خردی بسیاری از سران برخی کشورها بخصوص کشورهای عربی که هم اکنون در نظاره هستیم بسیاری از مسلمانان در ذلت و حقارت و بیچارگی به سر می برند و این شومی است به خاطر توجه نکردن به آیات الهی خداوند که برای انسانها پیش می آید و دامن گیر مردم بی گناه می شود .
 
بیداری اسلامی در جهان عرب:
اعراب چون ایرانیان از زمانی که با دولتهای اروپایی آشنا شدند ،‌به عمق عقب ماندگی خود و توسعه و پیشرفت اروپایی ها پی بردند . تا کنون راه حل های متعددی برای جبران این عقب ماندگی ارائه شده است که یکی از آنها بازگشت به اسلام به مثابه ی دین و تمدن است . [16]
براساس نوع پاسخ های داده شده به علل عقب ماندگی ، آن ها را به چهار گرایش تقسیم می کنیم. تذکر این نکته ضروری است که این تقسیم بندی پاسخ هایی است که در گفتمان بیداری اسلامی از سوی اندیشمندان عرب مطرح شده است این گرایشها عبارتند از :
الف : تمدن گرا ـ غرب گرا ، ب : تمدن گرا ـ اسلام گرا ، ج : اسلام گرایی سنتی ، د : اصول گرایی اسلامی .
براساس طبقه بندی فوق ، طهطاوی و خیرالدین تونسی [17] از دانشمندان عمده ی گرایش اول هستند . سید جمال الدین اسد آبادی و تا حدودی محمد عبده از متفکران گرایش دوم ، رشید رضا از سخن گویان اصلی گرایش سوم ، حسن النباء و سید قطب و اخوان المسلمین از فعالان گرایش چهارم هستند .
به لحاظ تاریخی ، هر چه به زمان حاضر نزدیک می شویم ، گرایشهای اسلامی اصول گرا بر دیگر جریان های فکری غالب شده آنها را به حاشیه می راند . جهت گیری ضد غربی آن تشدید می شود ، ویژگی مبارز مبارزه جویانه آن آشکارتر می شود و از دولتهای حاکم در جوامع اسلامی فاصله می گیرد . در جریان این تحولات مسئله مهم ، شکست اندیشه های قبلی است که موجب شکل گیری اندیشه های اصول گرا شده است .
الف:گرایش تمدن گرا-غرب گرا:
اولین موج بیداری اسلامی نوگرا از طهطاوی در مصر و خیرالدین پاشا تونسی در تونس آغاز می شود . طهطاوی اندیشه خود را بر این محور استوار می کند که مسلمانان برای ترقی چاره ای جز دستیابی به علم اروپا ندارند . وی اصولا از غرب و عامل استعمار به عنوان عامل عقب ماندگی جوامع اسلامی غافل است . اما در پاسخ به اینکه چرا گرایش وی را گرایش تمدن گرا ـ غرب گرا می نامیم ، باید گفت که طهطاوی در اندیشه ی ترقی اعراب و به طور محدودتر مصر است . خیرالدین تونسی از طهطاوی هم فراتر می رود ، هر چند که بنیادهای اصلی اندیشه ی وی نیز همانند طهطاوی است . او نظرش را بر دو استدلال متکی کرد: نخست آنکه فقه اسلامی اجرای اصلاحات برای تقویت و بهبود زندگی اقتصادی و فرهنگی راقدغن نمی کند و دوم اینکه از آن جا که تمدن اروپا بیشتر بر پایه ی چیزهایی قرار دارد که اسلام در گذشته به آن داده است ،‌این وظیفه ی مسلمانان است که آن را بازگردانند .[18]
به طور کلی ،‌می توان گفت که گرایش تمدن گرا ـ غرب گرا پنج ویژگی دارد : [19]
1.     اصالت و برتری تمدن غرب را پذیرفته بود و مسلمانان را دارای این توانایی می دانست که در سبک فناوری و تمدن غرب موفق اند ، زیرا علم غربی را همان علوم اسلامی می پنداشتند .
2.     هر دو نماینده برجسته این گرایش از مقامات دولتی بود و اخذ تمدن و فناوری غربی و ترقی مسلمانان را وظیفه ی دولت به شما می آوردند . به همین سبب اصولا حرکت آنان یک جنبش توده ای سیاسی نیست و ملت نیز مخاطب اول آن نیست .
3.     روش و منش آنان اصلاح گراست و به دنبال نهادهای سیاسی اجتماعی از تجارب و نهادهای اروپایی اند .
4.     این گروه اصولا به احتمال تضاد اسلام و تمدن اروپایی نمی اندیشند ، زیرا آنان یقین دارند که اساسا تمدن اروپایی برگرفته از اسلام و علوم اروپایی ترجمه ی علوم اسلامی پیشین است .
5.     آنان اندیشه ی وحدت امت اسلام را ندارند . نگرش آنان کاملا محدود به وطن خود است و حتی زمانی که از وطن عربی هم سخن می گویند ، مرادشان همه ممالک عربی زبان نیست ، بلکه دقیقا منظور مشخصی دارند که برای نمونه طهطاوی وطن عربی را مصر می داند .
ب : گرایش تمدن گرا ـ اسلام گرا :
بین این گرایش و گرایش اول اشتراکاتی وجود دارد . در واقع نسل دوم از منادیان بیداری اسلامی را می توان « تمدن گرا ـ اسلام گرا » نامید که چهره ی بارز آن سید جمال الدین اسدآبادی و شیخ محمد عبده است . با این تفاوت که سید جمال به نسل اول نزدیکتر و عبده به نسل سنت گرای پس از خود نزدیکتر است . روح اصلی اصلاح گری سید جمال د رجهان اسلام « تجدد » است . سید به دنبال این است که جهان اسلام و مسلمانان را با دوران جدید ،‌و عوامل شکل گیری آن آشنا کند و شرایطی را فراهم کند که مسلمانان نیز در این دنیای جدید و تمدن آن سهمی به دست آورند و با اتکا به عناصر اصلی آن یعنی علم و عقل و دیگر عناصر آن از جمله نهادهای سیاسی و دموکراتیک بر قدرت خود بیفزایند . در واقع دغدغه ی اصلی سید دغدغه ی هویتی نیست ،‌بلکه این است که چگونه می توان به جهان اسلام قدرت بخشید . [20]
دو هدف اصلی سید جمال ،‌یعنی تحقق وحدت اسلامی و مبارزه با سلطه غرب ، از نقاط تمایز اندیشه ی وی از نحله ی تمدن گرایان عرب گرا بود . در نظر سید ، جهان اسلام کلیتی یکپارچه بود که در صورت انسجام و وحدت آن ، مسلمانان می توانستند در مقابل سلطه ی اروپا مقاومت کنند . سید تمدن و ترقی اروپا در علم و صنعت را به رسمیت می شناخت ، ولی به سلطه ی آن در جهان اسلام هم حساسیت بسیاری داشت و در نتیجه بخش عمده ی توان خود را صرف مبارزه با آن کرد که در این مبارزه گاه مخاطبان وی دولتهای اسلامی بودند و گاه ملل اسلامی و همین امر موجب شد که حرکت سیاسی جنبه ی یک جنبش سیاسی و توده ای را نیز به خود بگیرد .[21]
ج : گرایش اسلام گرایی سنتی :
اسلام گرایان سنتی و متفکر برجسته ی آن ، رشید رضا که در ادامه دهندگان سلفیه هستند ، احیاگری اسلامی را در بازگشت به روش و سیره ی بزرگان اسلام می دانستند . می توان گفت که ناکامی دولتهای اسلامی د رتحقق اندیشه های نحله های پیشین ، در جذب دستاوردهای علمی و سیاسی تمدن نوین و برعکس ، افتادن در دام قهقرایی شدیدتر    « تمدن و ترقی » ، سنت گرایان اسلامی را نسبت به تهدید غرب و از دست رفتن هویت اسلامی ،‌ دچار نگرانی هایی شدیدتری کرد و اسلام گرایی سنتی پاسخی به این نگرانی ها بوده . رشید رضا گر چه به ظاهر نوگراست ، ‌اما نمایانگر پیوندی درونی با سنت گرایی بود ، سلفی گرایی شدید رضا موجب تمرکز افراطی او بر احادیث شد که افزون بر اینکه نشان دهنده ی ماهیت سنتی اندیشه ی اوست ، مانع از دستیابی او به یک جهان بینی گسترده تر شد و همین امر هم او را از اندیشه های وحدت گرایانه ی سید جمال دورتر کرد و گرایشهای ستیزه جواینه وی درباره ی شیعه را ،‌که یادآور ستیزه جویی سلفیه بود ، موجب شد . به هر حال اندیشه ی سیاسی سنت گرای رشید رضا ، به جای تاکید حکومت قانون ،‌آزادی و مشروطه که در اندیشه های نوگرایانه طهطاوی و سید جمال بر آن پافشاری می شد به دنبال بازسازی نظام اسلامی بود که به آن عناصری از آرمان گرایی صدر اسلام که به پیش داوری های دنیوی ، نژادی ، فرقه ای آلوده شده افزوده می شد . [22] رشید رضا معتقد است که غرب برای طی کردن مراحل پیشرفت ، اصولی را به کار گرفت که اسلامی هستند ، حال آن که خود مسلمانان این اصول را رها کرده اند . اگر چه رشید رضا در رهیافت سنت گرایی خود چندان به غرب نپرداخته است ،‌ولی از خط فکری وی معلوم است که رویکردی ستیزه جویانه به غرب دارد و از آن خوش بینی های موجود در گرایش تمدن گرا ـ عرب گرا اثری به چشم نمی خورد .
د : گرایش اسلام گرایی اصول گرا :
ژاک برک در تحلیلی که از اصول گرایی اسلامی دارد « ناتوانی کشورهای اسلامی را در ارائه مدل های متناسب با عصر تکنیک و تمدن در قرن بیستم ، زمینه ساز افراطی شدن آن ها می داند . وی مهم ترین علت درونی را توقف اجتهاد و سرکوب حرکتهای اصلاحی به نام مبارزه با بدعت می داند . » [23]
حسن النباء ، بنیان گذار اخوان المسلمین ، درباره ی اصلاح گران اسلامی چنین نظر می دهد : اسد آبادی فقط یک فریاد هشدار برای مشکلات است و شیخ محمد عبده فقط یک معلم و فیلسوف و رشید رضا فقط یک تاریخ نویس است ، در حالی که اخوان المسلمین به معنی جهاد ، تلاش و کار است و فقط یک پیام نیست . [24]
اخوان المسلمین جنبش سیاسی ـ  مذهبی است . یکی از اعتقادات اساسی اخوان المسلمین        « قدرت توفق ناپذیر اسلام در حل مسائل اجتماعی و سیاسی مسلمین است » که در واقع جوهر اصول گرایی اسلامی است . سید قطب که از نمایندگان برجسته ی فکری اخوان المسلمین است در سیر تحول جنبش بیداری اسلامی کاملا مشهود است . ویژگی مبارزه جویی او و اندیشه های سید قطب نماینگر خلوص گرایی و اصول گرایی او است . سید قطب تمامی جوامع موجود را جاهلی می داند و جوامع اروپایی را اوج جاهلیت مدرن تلقی می کند . وی با تعریف دو واژه ی  « توسعه » و « توسعه نیافتگی » و معرفی معیارهای جدید به پیشرفت و ترقی پرداخت . قطب تاکید می کرد که جامعه ی توسعه یافته جامعه ای نیست که در نقطه ی اوج تولید مادی است ،‌ بلکه جامعه ای توسعه یافته است که تفوق اخلاقی از خود نشان دهد . جامعه ای که از نظر علم و فناوری در اوج است ولی در اخلاقیات در حضیض آن جامعه عقب مانده در حالی که جامعه ای که در اخلاق در رده بالا ولی از نظر علم و تولید مادی در پایین ، آن جامعه پیشرفته است .[25]
نهضت امام خمینی ( ره ) اوج گرایش اصول گرایی اسلامی است که دیگر جنبش های اسلام در سراسر جهان تحت تاثیر موفقیت ایشان در تاسیس جمهوری اسلامی توانا شدند . تفکر و طرح امام خمینی ( ره ) در واقع تلفیقی از هویت و توسعه بود . در حالی که رهبران پیشین جنبش بیداری اسلامی چون سید جمال به دنبال توسعه و تجدد بودند و برخی هم به صورت کمرنگی بر هویت تاکید می کردند . امام خمینی همان گونه که به دنبال احیای هویت اسلامی بودند ، توسعه نیز در گفتمان وی از جایگاه ویژه ای برخوردار بود ، توسعه ای که در چارچوب هویت اسلامی تعریف می شد . نظریه ی سیاسی امام منحصرا در قالب و شکل اسلامی مطرح می شد و همین امر موقعیت و ویژگی ممتازی به امام خمینی د رجنبش اسلام گرایی در جهان اسلام می دهد .[26]
انقلاب اسلامی ایران ، به رهبری امام خمینی ، در تولد و تحرک بسیاری از جنبش های اسلامی در جهان اسلام نقش داشته است . در میان رهبران بیداری اسلامی در جهان عرب ، اندیشه های سیاسی سید قطب تا حدی به اندیشه های امام نزدیک بود . « آیت الله خمینی و سید قطب هر دو راه حل نهایی مسائل را در راهی می دیدند که برای فهم اسلام داشتند . هر دو جهان را به صورت تقابل ما و آنها در نظر می گرفتند . آیت الله خمینی دو قطب این تقابل را مستضعف و مستکبر می نامید و سید قطب آن دو را جاهلیت و اسلام ، هر دو آن دسته از بخش های جهان که نظام اسلامی بر آن حاکم نیست ـ و در اینجا ما می توانیم آن بخش هایی را نیز که رفتار دینی بر آنها حاکم نیست به آن دسته اضافه کنیم ـ قلمرو جاهلیت و استکبار دانسته اند . »[27] در نظر اندیشمندانی چون امام و سید قطب ، اسلام هم دین است و هم دولت و ارزشها والگو های رفتاری غرب  نمی تواند با ارزشهای اسلامی سازگار باشد .
 فصل دوم:مولفه ها و شاخصه های بیداری اسلامی از دیدگاه امام خمینی (ره):
شخصیت امام خمینی ( ره ) :
امام خمینی ( ره ) اندیشه وری ذوالفنون بود که در ساحتهای گوناگون معرفت ، تلاش فکری و عملی پرداخته و آثار ارجمندی در دانش های مختلف از خود به جای گذاشت . نظریه ها و آرای علمی وی د رحوزه فقه ، اصول ، فلسفه ، عرفان ، اخلاق ، سیاست ، تفسیر و مباحث اجتماعی از جایگاه والایی برخوردار است و با توجه به نقش رهبری انقلاب اسلامی و تحول و شگرف سیاسی در ایران و تاسیس نظام جمهوری اسلامی در این کشور و بازتاب گسترده آن در جهان به طور عام ودر جهان اسلام به طور خاص و نقش قابل مطالعه وی در قبول اندیشه و آرای سیاسی و پیدایش دکترین های جدیدی که به گونه ای با عمل و رفتار سیاسی مشارالیه و نظرات وی ارتباط پیدا می کند .
ایشان در مکتب وحی پرورش یافته و قرآن را راهنمای عمل خویش قرار داده اند ، ایشان همچنین برای بازگشت عزت  و سیادت مسلمین کوشش بسیار نموده اند و نهضت امام خمینی از جمله حرکت ها ی اصلاحی است که هم در احیای فکر دینی و هم در اصلاح جامعه ی دینی سهم شایسته ای ایفا کرده است . ایشان در بعد احیای جامعه ی دینی و روی آوری مردم به دین ، با برقراری جمهوری اسلامی به تقویت حیات دینی اهتمام ورزید و برای نایل آمدن به این مقصود به سالم ساز ی نهادهای دینی و ارزش های ضد دینی ، و نیز اجرا و گسترش گزاره ها و آموزه های دینی که سبب شادابی ،‌پویایی ، عزتمندی ، آمادگی و رونق جامعه ی اسلامی است اقدامات بسیاری انجام داده است .
 شجاعت امام در دفاع از آرمان های اسلامی و دفاع از منافع ملی ایران باید به عنوان الگویی شایسته برای همگان و مخصوصا مسئولان نظام در تمامی عرصه های بین المللی بویژه در مجامع عمومی و در برخورد با رسانه های خارجی ، مورد پیروی قرار گیرد . وی شخصیتی بود که به مسلمانان و شیعیان عالم « عزت و سربلندی » و به ملت ایران « شرف و استقلال » بخشید ، و با تکیه بر قدرتی لایزال الهی ،‌ طومار ننگین حکومت استبدادی شاهنشاهی را در هم پیچید ، و حکومتی بر محور ارزشهای انسانی و اسلامی پی ریزی نمود .او به همه ی ملت های اسلامی فهماند که نباید در برابر حکومت های غیر اسلامی و استبدادی سکوت کرد بلکه باید به صحنه آمد و در برابر آنان قیام کرد . آری او در پرتو قیام الهی اش ،‌دین را در ابعاد مختلف ، « احیا » و اندیشه متفکران اسلامی را در زمینه های گوناگون ، « اصلاح » کرد .از این رو باید از او به عنوان یک « محیی و مصلح » نام برد.
امام عزیز بارها این آرمان را مطرح می نمودند ، بنگرید : ما انقلابمان را به تمامی جهان صادر می کنیم ، چرا که انقلاب ما اسلامی است و تا بانگ لا اله الاالله و محمد رسول الله بر تمام جهان طنین نیفکند ، مبارزه هست و تا مبارزه در هر کجای جهان علیه مستکبرین هست ، ما هستیم ، ما از مردم بی پناه لبنان و فلسطین و سایر مردم در مقابل اسرائیل و مستکبران جنایتکار دفاع می کنیم . ما در صدد خشکانیدن ریشه های فاسد صهیونیزم ، سرمایه داری و کمونیزم در جهان هستیم ، ما تصمیم گرفته ایم به لطف و عنایت خداوند بزرگ نظام هایی را که بر این سه پایه استوار گردیده اند ، نابود کنیم و نظام اسلام رسول الله ( ص ) را در جهان استکبار ترویج نماییم و دیر یا زود ملت های در بند شاهد و نظاره گر آن خواهند بود . لذا از سخنان این امام عزیز متوجه این مطلب می شویم که ایشان و انقلابشان محدود به مرز جغرافیایی و سرزمینی یا محدود به ملت خاصی نمی باشد ، زیرا ایشان به دلیل موقعیت مذهبی خود مرجعیت شیعه نمی توانستند محدود در مرز جغرافیایی باشند زیرا پایگاه مرجعیت ، رهبران روحانی را به مردان فرا ملی تبدیل می کند که همواره مورد رجوع همه مسلمانان در همه نقاط دنیا می باشند .
بنابراین شخصییت انقلابی امام همه مسلمانان دردمندجهان ومبارزان شیعه راوا داشته بودکه همه ارمان خویش رایک سره دروجودش می دیدند . از این جهت نهضت ها و حرکت ها و جنبش های رهایی بخش و مذهبی و مبارزان جهان اسلام پیوندهایی را با امام خمینی برقرار کردند تا ایشان را سرمشق و الگوی راه و هدف خود در برابر ابر قدرتهای مستکبر جهانی قرار دهند . [28]
جایگاه و نقش امام در اندیشه متفکران اسلامی:
در دومین روز از همایش بیداری  اسلامی در تهران،اندیشمندان جهان اسلام بیداری اسلامی را مرهون انقلاب اسلامی دانسته و تأکید کردند که امروز روح امام خمینی(ره)در کالبد خیزش ما و قیام های اسلامی دمیده شده است.
 مرتضی پویا:
اندیشمند مسلمان پاکستانی در کمیسیون چشم انداز وافق های پیش روی بیداری اسلامی به تلاش آمریکا برای ممانعت از گسترش انقلاب اسلامی ایران به دیگر کشورها اشاره کرد و گفت:اکنون انقلاب اسلامی ،تأثیراتی در جهان ایجاد کرده که نمونه واضح آن بیداری اسلامی است و پیش از آن نیز حزب الله و حماس از انقلاب اسلامی ایران الگو گرفتند.
علی ناصر محمد:
رئیس جمهور سابق یمن هم در سخنانی در همایش بیداری اسلامی با اشاره به قیام مردم در منطقه گفت:این قیام ها همان تراوش های انقلاب اسلامی ایران توسط حضرت امام(ره) است که اکنون به بهار جهان عرب شهرت یافته است.
مهدی الدوری:
نماینده پارلمان عراق طی سخنانی در این همایش گفت:بیداری اسلامی امروز در مقابل سلطه غرب ایستاده است تا آنان همانند دهه های گذشته نتوانند خواسته های خود را به ملتها دیکته کنند.
خانم الدوری :
امروز روح امام خمینی،آیت الله محمدباقر صدر و محمدصادق صدر در کالبد حرکتهای مقاومت اسلامی منطقه دمیده شده است و بر همین اساس سلطه گران با ناکامی در مقابل مقاومت ملت های مسلمان به تفرقه افکنی میان شیعه و سنی روی می آوردند. و شخصیت ها و اندیشمندان جهان اسلام باید بر این وحدت میان امت اسلام و هوشیاری نسبت به دسیسه های نظام سلطه برای منحرف کردن قیام ها تأکید ورزند.
دکتر غیاث الدین صدیقی:
متفکر آزاد اندیش انگلیسی و عضو پارلمان مسلمان انگلستان می گوید: شخصیت امام (ره)تأثیر عمیقی بر دنیای جدید و به خصوص بر امت  اسلامی داشته است.مدتها بود که ما رهبری نداشتیم که آنچه را می گفت تأثیر داشته باشد. به نظر من این مهم ترین خصوصیت امام خمینی(ره)بود،مردم احساس می کردند که هر آنچه ایشان انجام می دادند،هیچ دلیلی جز برای عزت اسلام و کیان اسلامی نداشت.این مهم ترین دستاورد و ویژگی شخصیت او بود.در جامعه اسلامی خیلی معمول شده است که هر گاه چیزی مطابق معمول و خوب پیش نرود مردم می گویند: (ما یک خمینی لازم داریم)او نوعی استاندارد اخلاقی و رهبری در جامعه مسلمانان بنیان نهاده است و هر کسی که می خواهد برای خود کسی بشود،باید خصوصیت امام خمینی(ره) را داشته باشد.
پروفسور محمدحسین هدی اندیشمند مسلمان مقیم اتریش:
نهضت موفقیت آمیز امام خمینی(ره)در ذات خود یک انقلاب فرهنگی جامع و فراگیر را علیه غرب و ارزش های آنان در برداشت مثال ایران مجددا نشان داد که تصورات غرب،مبنی بر اینکه فرهنگ های خارج از جغرافیای اروپا و امریکابا ماشین و آسمان خراش،ارزشهای غربی را نیز خواهند پذیرفت،باطل و گمراه کننده بوده و امام خمینی بیدارگر همه موحدان درعصر ماست که احیای دین و معنویت مدیون امام خمینی و یاران انقلاب اسلامی است.
آقای احمد هوبر از اندیشمندان مسلمان اهل سوئیس:
هنگامی که من به مطالعه درباره امام خمینی پرداختم ،به طرز عجیبی شگفت زده شدم،چرا که امام خمینی اولین رهبر مذهبی در قرن ماست که انقلابی را بوجود اوردکه همزمان سه وجهه مذهبی ،سیاسی و فرهنگی را در خود جمع کرده بوده تمام انقلابیون قرن ما نظیر لنین،آدولف هیتلر و موسولینی !یک انقلاب سیاسی و اجتماعی را به وجود آوردند،اما چون آنان بویی از مذهب نبرده بودند راه وروش هایشان امروز کهنه شده و طرفدارانشان به پایان خط رسیده اند ولی امام خمینی اولین رهبر مذهبی است که دین و سیاست و فرهنگ را یک جا به کار گرفته و به همین دلیل نیز ادامه خواهد یافت.
من در شخصیت منحصر به فرد امام می دانم که اونه تنها از ارزشها بزرگ اخلاقی – انسانی و ایمان عمیق مذهبی برخورداربود بلکه عالمی دانشمند و فقیهی آگاه از مسایل جاری بودو در زمینه های سیاست و دانش اجتماعی اطلاعات وسیعی داشت،زیرا بدون این دانشها یک عالم مذهبی به دور از اطلاعات گسترده جهان امروز نمی تواند چنین قدرت نمایی کرده و هیولای وحشتناکی را که به نمایندگی از آمریکا در ایران حکومت می کرد به زیر بکشد.
کیفیت وماهیت حکومت اسلامی از منظر امام خمینی(ره):
مطلب مورد نظر این است که نظامی که مخالف نظام اسلام است در همه چیز،هم فرهنگش بر خلاف نظام است ،هم ارتشش و هم اقتصادش و هم سیاستش بایستی منقلب شود و نظام اسلامی تحقق پیدا کند.پس از اینکه نظام اسلامی تحقق پیدا کرد،آن وقت مجلس هست ، وکلای مجلس هست،تمام اینها هست ما می خواهیم همه احکام اسلامی را جاری کنیم،همه دستورات قرآن را جاری کنیم و حکومتی اسلامی و قرآنی داشته باشیم و الگو و سرآمد کشورهای اسلامی جهان باشیم و اسلام را به بهترین نحو به جهان منتشر کنیم.شکل حکومت ما ،جمهوری اسلامی است.جمهوری به معنای اینکه متکی به آرای اکثریت است و اسلامی برای اینکه متکی به قانون اسلام است و دیگر حکومتها این طور نیستندکه تکیه بر قانون اسلام داشته باشند و هدفهای ما با هدفهای حکومتهای غیر اسلامی مختلف است.مامتکی به اسلام هستیم و برتوحید ،و آنها مخالف با هر دو آنها هستند،احکام ما احکام اسلام است و انها اسلام را نمی پذیرند،و لذا ما به آنها نه تنها علاقه مند نیستیم که همکاری هم نخواهیم داشت.
نظر امام خمینی (ره)درباره کیفیت و ماهیت حکومتهای عربی:
نظرمن نسبت به دول عربی،نظرخوبی نیست،دولتهای عربی نتوانسته اند استقلال خودشان را حفظ کنندونتوانسته اند یک وحدتی بین خودشان ایجاد نمایند که اسرائیل را از بین ببرند.اختلافات بین خودشان و خیانت بعضی از سران دولتهای عربی باعث این شده است که صهیونیستها در آنجا باشند و خودشان را تثبیت کنند و اخیرا هم متأسفانه رئیس مصر این کار را دارد انجام میدهد. البته ممکن است بعضیها نسبتا بد نباشند،لکن روی هم رفته نتوانسته اند یک اتحادی بین خودشان ایجاد کنند که به واسطه آن اتحاد ،هم از استعمار نجات پیدا کنندو هم از اذناب استعمار که از آن جمله اسرائیل  است و اما نسبت به ملت عرب ،همه برادر ما هستند و ما با آنها مثل برادر رفتار می کنیم و از آنان حمایت می کنیم.
بیداری اسلامی در کلام امام خمینی ( ره ) :
امام خمینی ( ره ) :بیدرای ملت ها ، رمز پیروزی است. باید کاری کرد که ملت ها هر جا که هستند ، ملت ها بفهمند تکلیف خودشان را ،‌ اگر بخواهید و بخواهند و دانشمندها بخواهند و علماء همه بلاد اسلامی و دانشگاه های همه بلاد اسلامی بخواهند مشکل اسلام و ممالک اسلامی حل شود ،‌ باید مردم را بیدار کنند ، این مردمی که با تبلیغات چند صد ساله ، به آنها باورانده بودند که نمی شود با آمریکا یا با شوروی مخالفت کرد و الان هم باور ملت های دیگری هست . باید این ها را به ایشان فهماند که می شود . مهمترین دلیل بر این که یک امری ممکن است وقوع اوست و این امر واقع شد در ایران ، دولت های دیگر ، ملت های دیگر گمان نکنند که ایران از آنها عُدِّه یا عِدّه بیشتر داشت خیر ، شاید در عشایر عراق بیشتر از ایران اسلحه باشد ، لکن مغزهای این ها را به واسطه تبلیغات دامنه واری که شده است شست و شو کرده اند و از اسلام مایوس کرده اند . و این مغز ها را پرکرده اند از این که با این قدرت ها نمی شود طرف شد .
 این از چیزهایی است که با تبلیغات خود آنها و عمّال در داخل ممالک تحقق پیدا کرده است .  باید آنهایی که در همه ی ممالک هستند ، آنهایی که دلشان برای ملت ها می تپد ، آنهایی  که به اسلام اعتقاد دارند و برای اسلام می خواهند خدمت کنند ، هر کدام در محل خودشان ،‌ملت خودشان را بیدار کنند ، تا ملت ، خودشان را که گم کرده اند پیدا کنند . ملت ها خودشان را گم کرده اند ، هر چه در ذهنشان وارد می شود ،‌ این است که نمی شود با این قدرت ها طرف شد ، باید از مغز ملت ها این « نمی شود ها » را بیرون کرد و به جای آن ، « می شود ها » را گذاشت . باید ملت را بیدار کرد تا بخواهند . ملت ما هم قبل از بیست سال ، خواب بود ، توجه نداشت .
از بیست سال به این طرف هی گفتند ، گویندگان گفتند ، علماء گفتند، دانشگاهی ها گفتند ، کم کم رسید به تظاهرات ،‌کم کم رسید به ریختن در خیابان ها ،‌کم کم رسید به « الله اکبر » . قدرت بزرگ شیطانی د رمقابل « الله اکبر » نتوانست بماند . بنابراین ملت ها از دولت های خودشان بخواهند که تسلیم شوند ، برای برداشتن این قدرتها و دولت ها باید ملت ها قیام کنند . قیامی که در پرتو ایمان باشد . ملت ها باید با قوت ایمان خودشان در برابر قدرت ها بایستند . [29]
ما به قوت ایمان که در شعب ما حاصل شد ، با آن قوت ایمان با این قدرت ها مخالفت کردیم و الحمدلله پیروز شدیم و دست همه ابر قدرت ها را کوتاه کردیم .
ملتهای مسلمان باید از فداکاری مجاهدین اسلام در راه استقلال و آزادی و اهداف مقدسه اسلام بزرگ الگو بگیرند و با پیوستن به هم سد استعمار و استثمار را بشکنند و پیش به سوی آزادی و زندگی انسانی بروند . انقلاب ایران ، الگوی مبارزه با سلطه شیطان و راهنمای ملل اسلامی بوده و پیامد انقلاب های رهایی بخش و نهضت های اصیل ملت های بارز جهان است . امید است انقلاب اسلامی ملت ما و پیروزی عظیم آن بر دشمنان اسلام و مملکت ، راهنمایی برای سایر ملل ستمدیده و تحت سلطه قرار گیرد و با اتحاد و همبستگی ، شر همه سلطه گران و بخصوص آمریکا این دشمن بزرگ را از خود کوتاه نموده و در تحت تعالیم مقدسه اسلام ، عظمت از دست رفته خود را بازیابد . انشاالله .[30]
عوامل بیداری ملت های در کلام امام خمینی ( ره ) :
نکته ای که مورد تاکید امام راحل ( ره ) بود بیداری ملت ها ی مستضعف و مسلمانانی که تحت ستم در گرو مطرح کردن این آرمان بلند است که در بیداری ملت ها قدم اول رسیدن به آن هدف اساسی است . گروهی گمان می کنند که « چون ما قدرت حاکم کردن اسلام وعدالت را در جهان نداریم ، پس وظیفه ای هم در این زمینه بر عهده نداریم » غافل از اینکه انبیاء الهی نیز آرمان هایی را مطرح نمودند که خود قادر به تحقق آن در عصر و زمان خودشان نبودند ، امام با بیانی روشن این شبهه را پاسخ می دهند . بنابراین ایشان می فرمایند : هدف ما از بیداری ملت ها گسترش اسلام ، آدم سازی ست و نه کشور گشایی . امام راحل ( ره ) دو اصل مهم را عامل بیداری ملت ها می دانند :
الف:بازگشت به خود:
دراین راستا ، « بازگشت به خود » یکی از اصلی ترین فریادهای امام در جهان اسلام بود . اینکه مسلمانان دریابند که همه چیز دارند و برای ترقی مادی و معنوی نیازی به بیگانگان ندارند ،‌ملت های اسلامی از خود باختگی به درآیند و تحقق سعادت خود را بر خلاف غربیها بازگشت به اسلام و تمدن و فرهنگ اسلامی بدانند .
ایشان می فرمایند : به خود آیید و شخصیت اسلامی خود را بیابید ، زیر بار ظلم نروید و هشیارانه نقشه های شوم جهان خواران بین المللی را که در راس آن ها آمریکاست افشاء کنید . لذا سعی و تلاش خود را در بیدار کردن ملت ها مصروف ساخته که اگر آن ها بیدار شوند ، می توانند یا دولت ها را تابع خود نمایند یا این موانع را از میان بردارند .
امام عزیز می فرمایند که غلبه بر مستکبران قدم اولش اتحاد مسلمین تحت یک پرچم و یک شعار است و اگر چنین اتحادی صورت گیرد ، قدرتی ما فوق قدرتها در جهان قد علم خواهد کرد و مستکبران را از صحنه خارج خواهد نمود .
ب : عرضه اسلام بی کم و کاست :
از دیدگاه امام راحل (ره ) عامل و رمز بیداری ملت ها و معرفی اصول انقلاب اسلامی در جهان در « عرضه ی اسلام آن طور که هست » می باشد . این توصیه امام را باید مهمترین عوامل موفقیت در این زمینه دانست . در شرایطی که در طی قرون متمادی اسلام و احکام آن دستخوش تحریف ها و کج اندیشی ها و افراطی ها و تفریطی ها گشته و به عنوان مکتبی که به تاریخ تعلق دارد و امروز در انزوای کامل به سر می برد به طوری که در امور سیاسی و اجتماعی دخالت نمی کند و نسبت به سرنوشت ملت ها بی تفاوت است ، معرفی شده بود ، قیام و نهضت امام و توصیه آن حضرت مبنی بر معرفی اسلام آن طور که هست ، معنا و مفهوم واقعی خود را پیدا می کند و روشن می شود که اگر شما متاعتان را آن طوری که هست عرضه کنید همه از شما می پذیرند . متاع خوب را همه می پذیرند و متاع ما خوب است ، مگر اینکه خودمان خرابش کنیم . متاع قرآن است ، اسلام است و .... متاع بزرگمان را آن طوری که هست به عالم عرضه کنیم . پس هرگاه توانستیم که متاع بزرگمان را یعنی قرآن و اسلام واقعی را به سراسر جهان آن طور که هست عرضه کنیم به ملت های جهان اسلام عرضه کنیم پس می توانیم در این ملت ها بزرگان و جوانانی را بسازیم که باعث بیداری و زمینه ساز بیداری در جهان اسلام شود .
راهکارهای بیداری اسلامی در کلام امام خمینی(ره):
امام فقید از اینکه انقلابمان را نتوانستیم به ملت های جهان معرفی کنیم ، گله مند بوده و معتقد بودند که این همه نفوذ ایران در میان ملت ها ، به خاطر اسلام بوده و ما در تبلیغاتمان بسیار ضعیف عمل کردیم . از این رو راه های گوناگونی را برای بیداری ملت ها فراراه ما نهاده اند :
الف :‌تبیین اسلام ناب توسط حوزه های علمیه :
ایشان حوزه های علمیه و علمای اسلام را مسئول اصلی معرفی انقلاب اسلامی به جهانیان می داشتند ، به طوری که معتقد بودند اگر امتیاز اسلام ناب محمدی ( ص ) از اسلام آمریکایی و اسلام مقدس نماهای متحجر و سرمایه داران خدا نشناس و مرفهین بی درد روشن شده بود و اگر حوزه های علمیه این واجب مهم سیاسی را که ممکن نیست در یک مکتب دو تفکر متضاد و رو در رو وجود داشته باشد ، برای مردم تبیین نموده بودند ، چه بسا این همه خسارت بر ما وارد نمی شد[31] .
ب : اعزام مبلغان غیر رسمی :
امام امت چون خط ملت ها را جدای از دولت ها می دانستند معتقد بودند که : « باید اساس را مردم و فکر مردم قرار داد و به فکر مردم بود ، نه دولت ها » و برای رسیدن به این منظور باید علاوه بر سفرهای رسمی ، سفرهای غیر رسمی هم بنماییم تا دنیا را بیدار کنیم .... تنها در سفرهای غیر رسمی است که درست می توانید با مردم عادی کوچه و بازار تماس بگیرید و آن ها را روشن کنید[32] .
ج :دعوت از متفکران و آزاد اندیشان جهان :
دعوت از علماء‌و آزاد اندیشان کشورهای مختلف یکی از راه های معرفی انقلاب اسلامی در جهان و خنثی کردن تبلیغات دشمن و در نتیجه بیدار نمودن ملت ها توسط آنان است[33] . بنابراین باید زمینه حضور جوانان روشن اندیش و دانشجویان و فرهنگیان را از کشورهای مختلف فراهم نماییم ،‌چه بسا که موفقیتمان بیشتر خواهد بود .
د :‌بهره گیری از صنعت توریسم :
امروزه صنعت توریسم در جهان ، با اهدافی اقتصادی وسیله ای برای تفریح و گردش افراد متمول و گاهی هم وسیله جاسوسی شده است.نظام اسلامی می تواند با اهدافی فراتر از این بیندیشد و بدین وسیله که هم از نیروهای معتقد و متعهد انقلابی خود برای اعزام به کشورهای مختلف و ارتباط با مردم آن کشورها بهره بگیریم و هم از حضور خارجیان در شهرهای کشورمان ، به طوری که علاوه بر آشنا کردن آنان به آثار باستانی و تاریخی و مذهبی ،‌برای معرفی انقلاب و مکتبمان نیز استفاده کنیم.
ح : وزارت امور خارجه :
وزارت امور خارجه ارگانی است رسمی برای ایجاد ارتباط با کشورهای مختلف و فراهم کردن زمینه همکاری های دوجانبه در زمینه های گوناگون . امام بزرگوار حساسیت ویژه ای به این وزارتخانه و سفارتخانه های تابعه داشتند و همواره مراقب بودند که عزت و کرامت جمهوری اسلامی در پای رفت و آمدهای سیاسی و زد و بندهای ابر قدرتها در قالب سازمان های بین المللی قربانی شود . و در عین حال به معرفی انقلاب اسلامی و خنثی نمودن توطئه های دشمنان توسط سفارتخانه ها تاکید داشتند[34] .
خ : کنگره ی عظیم حج :
امام راحل ( ره ) فرصت حج را از بهترین و استثنایی ترین فرصت ها برای هدف والای خویس ( بیداری ملت ها ) می دانست و تمام سعی و تلاش خود را در این جهت مصروف می داشت .
امام ضمن دعوت حجاج بیت الله الحرام به برائت از مشرکین ، از آنان انتظار داشت که : « با رفتار شایسته و اخلاق اسلامی و انقلابی خود نظر همگان را جلب کرده و چهره ی انقلاب اسلامی را آن گونه که هست به نمایش ملت ها ی جهان بگذارند و توجه آنان را با برخوردهای برادرانه و محبت آمیز به انقلاب بزرگ ایران جلب نمایند و عملا تبلیغات فاسد مغرضانه بوقهای تبلیغاتی را خنثی نمایند[35] .
د : تشکیل بسیج مستضعفان در جهان :
بسیج تشکیلی بود که آثار و برکات آن در جمهوری اسلامی ایران در عرصه های مختلف نمایان شد . اگر پیروزی انقلاب و خنثی شدن توطئه ها در بسیاری از صحنه ها مرهون « بسیج » بود این ابزار مهم می تواند در جهان امروز بر علیه مستکبران مورد استفاده قرار گیرد .
حضرت امام ( ره ) معتقد بودند که :‌« باید بسیجیان جهان اسلام در فکر ایجاد حکومت بزرگ اسلامی باشند و این شدنی است چرا که بسیج تنها منحصر به ایران نیست ، باید هسته های مقاومت را در تمامی جهان بوجود آورد و در مقابل شرق و غرب ایستاد ....[36]» امت اسلامی در خارج از ایران ، برکات بسیج و حزب الله را در لبنان و فلسطین در برابر صهیونیزم نیز نظاره گر بوده اند . امام فقید آن قدر به بسیج معتقد بودند که می فرمودند : « مسئولین تنها به پشتوانه شماست که می توانند به تمامی تشنگان حقیقت و صداقت اثبات کنند که بدون امریکا و صهیونیزم می شود به زندگی مسالمت آمیز ،‌توأم با صلح و آزادی رسید[37]» .
ذ : اعزام ورزشکاران :
ورزشکاران به لحاظ صحنه فعالیتشان به کشورهای خارجی سفر می کنند . امام عزیز از آنان می خواست که از این فرصتی که نظام اسلامی در اختیار آنان گذاشته ،‌در جهت معرفی انقلاب و اخلاق متعالی اسلام بهره گیرند و هدف ،‌تنها پیروزی در مسابقات ورزشی نباشد ، ولو به قیمت زیر پا نهادن ارزشهای اخلاقی و انسانی . نکته ای که امام بزرگوار بر آن سفارش می فرمودند :
« یکی از وجه صدورش ( صدور انقلاب ) همین شما جوان ها هستید که در سایر کشورها می روید و جمعیت های زیادی به تماشای شما می آیند ، به تماشای قدرتهای شما می آیند . باید طوری بکنید که این جمعیت های زیاد را دعوت کنید عملا به اسلام ، در اعمالتان ، در رفتارتان ، در کردارتان طوری باشید که نمونه باشید برای جمهوری اسلامی تا سایر ممالک اسلامی و غیر اسلامی از شما الگو بگیرند . آری عزیزان امام عزیزمان با بیان این راه کارها سعی و تلاش برای بیداری ملت های به خواب خفته دارندو بانگ بیداری را به همه ملت ها توسط این عوامل می زنند تا ملت ها به خودشان آیند و روزی نه چندان دور به هدف نهایی خود که بیداری جهانی و خیزش همگانی جهان اسلام در برابر کفار و استکبار است برسند .
 
نتیجه:
 
یک عامل اساسی دراین که مسلمانان توانسته اند در مدت کوتاهی برملل ونحل،مذاهب وادیان دیگرودشمنان خویش قالب گردند ودرقلمرو وسیع فرهنگ،این جهان بینی واعتقاد واحد راحاکم کنند بیداری آنهادر برابرنقش های شوم دشمنانشان است.لذا مسلمانان درجهان معاصر،بعدازچند قرن انحطاط وفراموشی واستعمار بیگانگان فرصتی یافته اند که دوباره قدعلم کنندوبااستفاده ازتجربیات گذشته وباروی آوردن به تعالیم نجات بخش اسلام دروهله ی اول به حقوق ازدست رفته خود دست یابند وآن را استیفاء نمایند،ودروهله ی دوم به حاکمیت واظهار کامل دین خداواسلام ناب برسند.اینک درحال حاضرجهان اسلام بابیداری همه جانبه مواجه است واین خودبه خود به خصومت،دشمنی وجنگ جهان عرب واسلام منجرگردیده است.
 منابع:
1.       قران کریم
2.      مهیار ،رضا ،فرهنگ عربی به فارسی دانشیار ،
3.      فروتن، مجید ، فرهنگ فارسی دو جلدی ،‌جلد 1 ،
4.      نجفی، موسی، انقلاب فرامدرن ، -موئسسه فرهنگی نظر1387
5.      ندوسی، ابولحسن -بیداری اسلامی ،چلد دوم -1380
6.      آیتی، محمد ابراهیم ،تاریخ پیامبراسلام‌ ،چ184
7.      ورعی، سیدجواد ،احیای تفکراسلامی،انتشارات عروج1378
 
8.      کاشفی، محمدرضا، تاریخ و فرهنگ و تمدن اسلامی (2 ) ، ، چاپ اول تابستان 1384 ،انتشارات مرکزجهانی علوم اسلامی
9.      حسینی، محمد رسول ،وحدت اسلامی  ، ، چاپ اول 1388 ، صص 214 و 215
10.  مجموعه مقالات دومین کنگره بین المللی امام خمینی،جلد3 خرداد1377
11.  صحیفه نور،جلد8،11،15،19،21
12.  ولایتی ،علی ، فرهنگ و تمدن اسلامی ، ، سال 1384
13.                          حنفی، حسن ، الاصولیه الاسلامیه ، قاهره ، مکتبه مدبولی
14.  اسدآبادی، سید جمال الدین ،‌مجموعه ی رسائل و مقالات ، کوشش سید هادی خسروشاهی ، انتشارات کلبه ی شروق 1381
15.  سارا شریعتی ( بنیاد گرایی و روایتی معقول از چپ اسلامی  ) ‌روزنامه ایران شنبه 26 / 5 / 81 ، و یکشنبه 27 / 5 / 81
16.  بهمن آقایی و خسرو صفوی ، اخوان المسلمین ، تهران ، نشر رسام ، 136
17.  فرهنگ رجایی ، پدیده ی جهانی شدن وضعیت بشری و تمدن اطلاعاتی ،‌ترجمه عبدالحسین آذرنگ ، نش رآگاه ،‌1380
18.  فصلنامه خبری طلیعه ( واحد مشهد ) ، شماره 16 ، بهاره 90
 
[1] - سوره ی یس ، آیه ی 70
[2] - تاریخ و فرهنگ و تمدن اسلامی ، محمد رضا کاشفی سال چاپ 1384 ، ص217
3 – فرهنگ عربی به فارسی دانشیار ، نوشته رضا مهیارص223
[4] - فرهنگ فارسی دو جلدی ،‌جلد 1 ،‌نوشته مهندس مجید فروتن ص641
[5] - بیداری اسلامی ص226
[6] - بیداری اسلامی ص 230
3-همان-ص230-231
 [8] -امام خمینی واحیای تفکراسلامی ص274-275
[9] - سوره انفال ، آیه 2
[10] - سوره ی برائت ، آیه 73
[11] - سوره نساء ، آیه 74
[12] - تاریخ و فرهنگ و تمدن اسلامی (2 ) ، محمدرضا کاشفی  ، ص 218
[13] - وحدت اسلامی  ، محمد رسول حسینی ، چاپ اول، صص 214 و 215
[14] - سوره ی مائده ، آیه 51
[15] - سوره ممتحنه ، آیه 1
[16] - دکترعلی ولایتی ص218-219
[17] - به نقل از فرهنگ رجایی ، اندیشه سیاسی معاصر در جهان عرب
هر دو برگرفته از کتاب « دکتر علی ولایتی » بخش دهم ،‌صفحه 218 و 219
[18] - فرهنگ و تمدن اسلامی ، دکتر ولایتی ، سال ، ص 218
[19] - حسن حنفی ، الاصولیه الاسلامیه ، قاهره ، مکتبه مدبولی ، ص 20
[20] - سید جمال الدین اسدآبادی ،‌مجموعه ی رسائل و مقالات ، کوشش سید هادی خسروشاهی ، ص 132 -134
[21] - همان ،‌ص 121
[22] - فرهنگ وتمدن اسلامی،دکترعلی ولایتی ص 220-221
[23] - سارا شریعتی ( بنیاد گرایی و روایتی معقول از چپ اسلامی  ) ‌روزنامه ایران شنبه 26 / 5 / 81 ، و یکشنبه 27 / 5 / 81 ، ص 8
[24]  - اخوان المسلمین ، بهمن اقایی وخسروصفوی، ص 21
25-فرهنگ وتمدن اسلامی، ص 222
[26]  - فرهنگ وتمدن اسلامی -دکترعلی ولایتی ، ص 105 ،‌109
[27] - فرهنگ رجایی ، پدیده ی جهانی شدن وضعیت بشری و تمدن اطلاعاتی ،‌ترجمه عبدالحسین آذرنگ ، ص 69
[28]  - مجموعه مقالات  دومین کنگره بین المللی امام خمینی ( جلد 3 ) ، ص 9 - 20
[29] - فصلنامه خبری طلیعه ( واحد مشهد ) ، شماره 16 ، بهاره 90
[30]  - ادامه فصلنامه ی خبری طلیعه ( واحد مشهد )
[31] -صحیفه نور،ج21،ص8.
[32] -همان،ص190.
[33] -همان،ج8،ص190.
[34] -همان،ج11،ص130.
[35] -همان،ج19،ص45.
[36] -همان،ج21،ص53.
[37] -همان.http://blogs.zdnet.com/microsoft/?p=1822


تاريخ : دوشنبه بیست و یکم بهمن ۱۳۹۲ | 3:37 | نويسنده : بهروز علمی مریان |

  خلاقیت و نوآوری

فهرست مطالب

مقدمه ...................................................................................... 1

چکیده ......................................................................................2

عوامل موثر در تلاش برای نواوری .......................................................3

 مهارت رویارویی با مشکلات  .............................................................۴

تصمیم گیری خلاقانه .........................................................................................................................................................5

تفکر تفکر نقادانه .............................................................................................................................................................7

ارزش های اجتماعی و خلاقیت .............................................................................................................................................9

نتیجه گیری ..................................................................................................................................................................11

منابع و ماخذ ................................................................................................................................................................12

 

-----------------------------------------------------------

 مقدمه :

از ویژگی های مهم انسان قدرت اندیشه او و از عالی ترین جلوه های اندیشه انسانی ، تفکر خلاق است ، قدرتی که تا کنون با آن تصمیم گرفته وتوانسته است به حل مشکلات بپردازد و به رشد و تعالی نایل شود .

دنیای امروز نیازمند زنان و مردانی خلاق است که به رشد و ارتقا در تمام زمینه های اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی برسند به همین دلیل آموزش صحیح کودکان ، در جهت رشد خلاقیت آنان باید مورد توجه نظام های آموزش و پرورش جهان قرار بگیرد .

در حال حاضر در کشورهای توسعه یافته شکوفایی و پرورش خلاقیت دانش آموزان عالی ترین و مهم ترین هدف آموزش و پرورش آن ها به شمار می رود دراین کشورها اهمیت پرورش خلاقیت به حدی است که در همه مقاطع مختلف تحصیلی از دوره بیش از دبستان تا سطح دانشگاه واحدها و مواد درسی ویژای به این موضوع اختصاص داده شده است بدیهی است برای بروز خلاقیت باید عناصر و عوامل گوناگون در کنار هم قرار گیرند تا این امر به شکل مطلوب صورت پذیرد از جمله این عوامل و عناصر ایجاد فضای مناسب و چگونگی روش یادگیری و یاددهی است . تحقیقات نشان داده است دانش آموزانی که در فضای آزاد و به دور از استرس به یادگیری پرداخته اند خلاق تر عمل می کنند و بر عکس دانش آموزانی که یادگیری به شکل سنتی را تجربه کرده اند به دلیل این که در فضایی پر از اضطراب و تنش که محصول شیوه های غلط ارزشیابی تحصیلی است قرار داشته اند انگیزه های خلاقیت را از دست داده اند به همین سبب نیاز به تغییر در روش یادگیری و یاددهی و همچنین روش ارزشیابی احساس می شود.

 ========================================================= 

چکیده :

بیش تر اوقات مردم کلمه خلاق را مترادف کلمه پرز استعداد وبا هوش می دانند و تصور آنان این است که کودک با استعداد و با هوش لزوما" خلاق است . با این که کودک خلاق از هوش بالایی نیز برخوردار می باشد . هر چند کودکان با هوش ، استعداد بالقوه پیش تری دارند تا در راه های خلاق به کار ببرند ، اما خلاقیت همان استعداد و هوش نیست خلاقیت فرایندی است که بر مبنای استعداد ، آموزش و تفکر استوار است « خلاقیت گستره وسیعی از مسایل کوچک روزانه تا پیشرفت های مهم تاریخی در علوم ، ادبیات و هنر را در بر می گیرد و بر خلاف نظر عمومی ، هر فرد با توانایی های شناختی معمولی ، با مقداری تلاش می تواند از خود خلاقیت به خرج دهد. کودکان در سنین مختلف انواع متفاوتی از رفتارهای خلاق را نشان یم دهند ضمنا" تحقیقات نشان داده است دانش آموزانی که استقلال بیشتری در تصمیم گیری دارند به آنان حق انتخاب داده می شود از انگیزه درونی بیشتری برای انجام کار برخوردارند و پیشرفت خلاقیت در آنان قابل ملاحظه است .

 --------------------------------------------------------- 

عوامل موثر در تلاش برای  نوآوری

آسایش ما انسان ها که امروزه از آن برخوردار هستیم در نتیجه تلاش افرادی بوده است که برای رفاه بشر شبانه روز تلاش کرده و فکر و ذهن خود را بکار انداخته و مشکلات بسیاری را حل کرده اند و با تلاش بر علم و دانش خود افزوده و با خلق رسانه های جمعی مردم را به هم نزدیک تر ساخته اند ، انسان هایی که آتش آهن ، چرخ ، جاده ، خط ، کاغذ ، ماشین بخار ، برق ، تلفن ، علت امراض ، خواص گیاهان ، قوانین کار آمد اجتماعی و هزاران چیز دیگر را کشف ، اختراع و ابداع کردند و زیر بنای پیشرفت و اسایش امروزیان را فراهم ساختند.

نیاز عامل اساسی برای ابداع و نوآوری می باشد . انسان بریا رفع نیاز ، هم نوع خود تلاش می کند ، اندیشه می کند و دست به ابداع و اختراع می زند تا نیازی از نیازهای انسان ها را برآورد و کارش مورد قبول حق و مردم قرار بگیرد از دیدگاه افراد خلاق ، خلاقیت مانند تابلو زیبای یک نقاش از طبیعت زیباست که چشم بینندگان را خیره می کند. هنگامی که انسان بر میزان دانش و مهارت و نوآوری های خود می افزاید و می کوشد تا عاشقانه آن ها را به پای مخلوق خدا بریزد با این نگرش صمیمانه و کار انسانی و صادقانه ، بی تردید سلامت روح و روان رضایت فردی و پیروزی معنوی و مادی دلخواه را نصیب خود می کند و الگویی برای افراد دیگر می شود و افراد آگاه و دانا را به این کار تشویق می کند و به جامعه جان تازه ای می بخشد . 

مهارت رویارویی با مشکلات

یکی از مهم ترین توانمندی های انسان ، قدرت رویارویی با مشکلات روزمره زندگی است منظور از رویارویی با مشکلات روزمره ، تلاشهایی است که برای کنترل و اداره کردن موقعیت هایی به عمل می آوریم که آن ها را خطرناک و تنش زا ارزیابی می کنیم . این تلاش ، دو نکته اساسی را در ذهن وارد می سازد : یکی تلاش و برنامه ریزی و دیگری تدریجی بودن فرایند رویارویی .

هر یک از ما در طول زندگی بر اساس تأثیرات تربیتی دریافت کرده از خانواده و جامعه از روش هایی برای مقابله با مسائل استفاده می کنیم . گاه آن چنان بر هیجان متمرکز می شویم که شادی ، خشم ، نا امیدی و . . . مجال تفکر را از ما سلب کرده ، بلافاصله با واکنشی هیجانی تصمیم می گیریم و عمل می کنیم و گاه با تکیه بر صبر ، تفکر و . . . ب مسئله متمرکز شده ، هیجان و احساس خود را تحت کنترل در می آوریم و به انتخابی معقول دست می یابیم .

یکی از راه های مقابله با مشکلات که سود مندترین نتایج را در برخورد مناسب با مشکلات دارد ، مقابله متمرکز بر مشکل ، یعنی مورد بررسی قرار دادن مسائل و راه حل یابی برای آن ها است .

برای بهتر زندگی کردن باید مهارت زندگی را یاد گرفت و در هیچ کاری عجولانه تصمیم گیری نکرد لذا داشتن مهارت های مقابله ای توانمند برای کاهش استرس و احساس رضایت از فرایند تصمیم گیری به نحو خلاق امر ضروری است .

 

تصمیم گیری خلاقانه

افرادی می توانند در مسائل زندگی تصمیم گیری خلاقانه ای داشته باشند که اعتماد بنفس در آنها بیشتر باشد و بدون اظهار ناتوانی در امو.ر زندگی و مسائل شخصی خود تصمیم گیری عاقلانه ای داشته باشند افرادی که انعطاف پذیرند و قادرند در موقعیت های مشابه راه حل های جانشین ابداع ، ایجاد و خلق کنند و تنها به یک روش و در موقعیت های متفاوت اکتفا نمی کنند . دور اندیش اند به این معنا که می توانند اثرات طولانی مدت پاسخ های مقابله ای خود را پیش بینی کنند و منطقی فکر می کنند و ارزیابی های دقیق و درست از موقعیت به عمل می آورند چنین افرادی تصمیم گیری خلاقانه ای در مورد مسائل مختلف می گیرند و در کار خود موفق هستندئ . با احساس تسلط و کفایت با مشکلات رو به رو می شوند و هدفشان ارزیابی موقعیت ، دریافت کمک و حمایت از ذیگران و حل مسأله از طریق یک طرح عملی و علمی مفید است . افراد خلاق مشکلات زندگی را فرصتی برای رشد خود تلقی می کنند و سعی می کنند با امید صبر و شوخ طبعی با این مسائل مواجه شوند . یکی از ویژگیهای بارز این اشخاص خود کار آمدی است

یعنی توانایی مقابله با مشکلات و استفاده از آن افراد را ترغیب می کند تا برای خود اهدافی معنی دار انتخاب کنند ، زیرا ایمان دارند که می توانند به این اهداف دست یابند . این افراد همان نتایج مطلوبی را که از طریق برنامه ریزی ، مسئله گشایی و کسب مهارت های ضروری در زندگی نصیبشان می شود به دست می آورند.

توانایی مقابله با مشکلات موجب پایداری و تداوم و بردباری می شود به نحوی که بعد از شکست به سادگی تسلیم نمی شوند ، بلکه برای رسیدن به اهدافشان به دنبال راه های دیگر می گردند . به نقاط ضعف و قوت خود آگاه اند ، اهداف واقع بینانه ای انتخاب یم کنند و از خود انتظارات معقول دارند افرادی که درست در نقطه مقابل این افراد قرار دارند کسانی هستند که توجهی به نقش خود در ایجاد تحولات و طراحی مسیر زندگی ندارند ، یا به نوعی مسئولیت زندگی را به عهده نمی گیرند و از مشکلات دوری می کنند با این که بدون در نظر گرفتن موقعیت و تلاش برای یافتن راه حل بهتر ، به طور تکانشی واکنش نشان می دهند . خشمگین ، عصبی یا افسرده و منفعل اند . خود یا دیگران را به خاطر مشکلاتشان سرزنش کرده ، از ارزش برخورد با مشکلات زندگی با احساس امید ، تسلط و کنترل شخصی غافل اند.

داشتن دیدگاه منفی نسبت به مشکلات مانع هر گونه اقدام موفقیت آمیز در حل مسئله می گردد . چنین دیدگاههایی احتمالا" حاوی افکار غیر طبیعی ، انعطاف ناپذیر و غیر واقعی نسبت به مشکل است که می توان از جمله این باورها به موارد زیر توجه کرد : الف- باور داشتن به این که نباید در زندگی با مشکل روبرو شد .

ب- اعتماد به این که وجود مشکل در زندگی نشانه ضعف ، بی لیاقتی و ناتوانی است ج سعی در اجتناب و دور شدن از مشکل و سپردن آن به دست زمان د- سرزنش کردن خود هنگام مواجه شدن با مشکل   ر- هنگام رو به رو شدن با مشکل دچار در ماندگی و نا امیدی شدن و باور داشتن به این که نمی توان مشکل را حل کرد.

با توجه به این افکار و باورهای غیرمنطقی دیگر ، که هر کس خود سازنده آن هاست ، می توان با اطمینان گفت که قدم اول در حل مشکل به طور موفقیت آمیز مشکل را بزرگ ندیدین است . پرورش ادراک « تو می توانی » است . مسئله گشاهای موفق موقعیت مشکل زا را به عنوان بخشی از زندگی تلقی می کنند و به این واقعیت واقف اند که مقابله منطقی و آرام با چالش ها مهم تر و بهتر از برخورد تکانشی با آن آن هاست . 

 

تفکر نقادانه

مهارت مورد نیاز برای مقابله منطقی و ارام با چالش ها ، تفکر نقادانه است . تفکر نقادانه  را می توان مهارت و هنر رهبری کردن ذهن خود تعریف کرد . بر این اساس ارزش آن نیز کاملا" روشن است . اگر ما می توانیم ذهن خود را رهبری کنیم ، می توانیم زندگی خود را نیز رهبری کنیم ، آن را بهبود ببخشیم و اصلاح کنیم ، می توانیم زندگی را تحت کنترل خود در می آوریم ، جهت دهیم و هدایت کنیم . اولین حاصل این تفکر ،علاقمند شدن به این است که بدانیم چگونه ذهن ما کار می کند ، چگونه می توانیم انگیزه ایجاد کنیم و عملکرد آن را برای بهتر شدن تغییر دهیم . این امر ما را وا می دارد که انگیزه های آنی خود را با  فکر کردن مورد آزمون و بررسی قرار دهیم و به راه های فکر کردن و سپس عمل کردن در تمام ابعاد زندگی ، عادت کنیم .

همه رفتارهای ما بر اساس انگیزه و دلایلی صورت می گیرد ، اما به ندرت انگیزه های خود را بررسی می کنیم تا در یابیم که آیا منطقی اند یا نه ؟ ما به ندرت دلایل را موشکافانه مورد انتقاد قرار می دهیم تا ببینیم آیا بطور منطقی توجیه می شوند ؟ به عنوان مثال ، در نقش پدر و مادر ، ما اغلب به فرزندانمان به طور آنی و بدون نقد و بررسی پاسخ می دهیم . بدون آن که تأمل کنیم و ببینیم آیا رفتار آنی ما با آن چه می خواهیم به عنوان والد عمل کنیم ، همسان است ، آیا مشارکتی در افزایش اعتماد به نفس آن ها داریم ؟ یا این که آن ها را از مسئولانه فکر کردن یا صحبت کردن در مورد رفتارشان دلسرد می کنیم ؟ به عنوان معلم ، در خیلی از مواقع به خود اجازه می دهیم بدون نقد و بررسی هر آن چه را که فکر می کنیم تدریس کنیم ، تکالیفی به دانش آموزان بدهیم که با بی اعتنایی انجام دهند ، به طور سهوی آن ها را از داشتن ابتکار و استقلال دلسرد کنیم و . . . متأسفانه این که به خود اجازه می دهیم و به روشی کما بیش خودکار و غیر منتقدانه و بدون عمل کردن مطابق مهارت ها و دیدگاهها که توانایی آن را داریم ، زندگی می کنیم ، سبب می شود که به خودمان و دیگران آسیب بزنیم وفرصت ها را برای داشتن زندگی کامل تر ، شادتر و پایدارتر وپر بارتر از دست بدهیم .

گر چه دیدگاه هایی متفاوتی راجع به بهترین روش پروراندن تفکر نقادانه وجود دارد ، اما تقریبا" همه متخصصان با نقش برجسته معلم کلاس در پی ریزی برنامه کلاسی ، به نحوی که تفکر نقادانه را تشویق کند ، موافق اند . این معلمان می توانند : در کلاس جوی ایجاد کنند که در آن دانش آموزان به پرسیدن سؤال ، پیگیری در امور ، اکتشاف نکات جدید و تشریک مساعی تشویق شوند.

با ایجاد اطمینان مبنی بر مورد پذیرش قرار گرفتن ، در دانش آموزان بصیرت روشنفکرانه ای برای  خطر پذیرش در کلاس ایجاد می کنند .

بر یادگیری پویا ، به جای فراگیری منفصل دانش تمرکز کنند . دانش آموزانی که عادت کرده اند صرفا" مطالب کتاب ر فرا بگیرند و فقط بر پایه ارائه بی کم و کاست همان مطالب مورد آزمون قرار گیرند ، آمادگی پذیرش ایده نو و تفکر نقادانه را از دست می دهند.

معلمان از دانش آموزان بخواهند با دقت مطالب خود را شرح دهند . از عقاید ، باورهای خود و . . . دفاع کنند تا اطلاعات مقدماتی مربوط به الگوهای فکر کردن ، استدلال نمودن و . . . را به دست آورند.

معلمان می توانند در رفتار خود مهارت ها و پیگیری روند تفکر نقادانه را طراحی کنند ، زیرا دسته وسیعی از رفتارها به وسیله مشاهده کردن ، مدل و الگو برداری از رفتار دیگران یاد گرفته می شوند.

یکی از مهارت هایی که لازم است به دانش آموزان در تبادل افکار داده شود فراگیری تفکر نقادانه است . استفاده از تبادل اندیشه ، مجموعه ای از تکنیک ها و روش ها برای تولید نظریات جدید و مفید و پرورش تفکر خلاق ، در پی نقادانه تحلیل کردن است .

تفکر نقادنه مجموعه ای از مهارت ها ، مثل توانایی شناختن تعصبات ، تفاوت قائل شدن بین اطلاعات مرتبط و غیر مرتبط ، ملاحظه کردن دیدگاههای مخالف ، تغییر دادن یک حالت و وضعیت با توجه به دلایل و شواهد و . . . را شامل می شود.

 

ارزش های اجتماعی و خلاقیت

انسان در تمام دوران زندگی در حال یادگیری و در جستجوی یافتن پاسخ به پرسشهای خود است . و برای یافتن پاسخ های خود از افراد آگاه و بزرگترها کمک می گیرند و یا از طریق خانواده و اجتماع مورد راهنمایی قرار می گیرد. نظام آموزش و پرورش بیشترین سهم را در جهت ابداعات بشری بر عهده دارد . خانواده و بعد از آن مدرسه مهمترین مکانهایی هستند که درآن مهارت های زندگی را یاد می گیرد و به ارزش های اجتماعی پی می برد کودکان و نوجوانان ، دوازده سال در مدرسه زندگی می کنند ، یاد می  گیرند و ساخته می شوند و اولین تجربه های زندگی اجتماعی کودک در محیط مدرسه فراهم می شود و بسیاری از برداشت های ذهنی ، باورها و بازخوردهای آنان نسبت به زندگی در مدرسه و درکلاس درس ، مورد آزمون ، سنجش و تجربه قرار می گیرند . به همین دلیل گفته شده است که مدرسه سرچشمه مناسبات اجتماعی و رفتارها و کردارهای نسل آینده است و در بلند مدت کل جامعه محصول فرهنگی آن قلمداد می شود .

صاحب نظران هدف اصلی آموزش و پرورش را در قالب پنج اصل زیر مطرح می کنند :

1-یادگیری عمیق مباحث مندرج در برنامه ریزی درس . 2- تقویت روحیه خلاقیت وتحقیق در دانش آموزان با مطالعات کتابهای علمی 3- شناخت استعدادهای دانش آموزان و هدایت آنان .4- ایجاد مهارت لازم برای اشتغال در جامعه 5- فراگیری مهارت های لازم برای زندگی اجتماعی مناسب .

برنامه درسی باید طوری باشد که به جای محفوظات پروری خلاقیت و ابتکار و شکوفا کردن استعداد ها را پرورش دهد و در نوجوانان ما نشاط و دلگرمی به مطالعه را ایجاد نماید .

باید یادگیری کودکان بریا دانستن ، عمل کردن و برای زندگی کردن و یادگیری برای با هم زندگی کردن باشد . باید مهارت های زندگی را به دانش آموزان بیاموزیم و فرصت تمرین ها را در کلاس و مدرسه به وجود اوریم .

باید به دانش آموزان درس زندگی داد . درس رشد عاطفی ، تمرکز حواس ، تفکر ، کنترل هیجانات ، مهر و.رزی ، نوع دوستی ، محبت به دیگران ، مدیریت در رفتار و اخلاق نیک ، امید واری به زندگی و همه اینها با الگو بودن رفتارهای معلم بریا دانش آموزان انجام پذیر است نه در گفتار بلکه در عمل و رفتار بزرگترها دانش آموزان این صفات را یاد می گیرند و در زندگی به کار می بندند ، در چنین صورتی که شوق زیستن ، ب شور ونشاط  دو روح و جان افراد وجود پیدا می کند.

امروزه باید در مدارس مهارت در تصمیم گیری درست ، مهارت در طرح هدف های واقع بینانه زندگی ، مهارت در تفکر انتقادی و خلاق و مهارت در برقراری ارتباطات انسانی به دانش آموزان آموزش داده شود. تا بتوانند برای رسیدن به اهداف خود سرسختانه تلاش کنند.

 =========================================================

 

 نتیجه گیری

هر انسان طبیعی می تواند کاری خلاق در زمینه یا انجام دهد . ما اگربخواهیم بزرگسالانی خلاق داشته باشیم باید به کودکان خلاق توجه کنیم . به همین دلیل باید به پرورش مهارتها وانگیزه خلاقیت بپردازیم فضاهایی که کودکان در آن خلاقیت خود را بروز می دهند و میزان خلاقیتی که از خود نشان می دهند ، بستگی به آموزش آنها تجربه و سطح پرورش فکری و جسمی آنان دارد . هر عملی که کودک انجام می دهد می تواند خلاق باشد ، به شرطی که دو اصل در آن رعایت شده باشد.

1- با آن چه قبلا" انجام داده است متفاوت باشد .

2- صحیح جذاب و معنی دار باشد .

مهمترین مسئله بعد از تشخیص خلاقیت در کودکان حفظ و چگونگی پرورش آن است باید انگیزه ذاتی خلاقیت ، پرورش پیدا کند بهترین روش برای حفظ خلاقیت در کودکان این است که به آنها کمک کنیم تا استعداد ها ، مهارتها و علایق آنها به یکدیگر مرتبط شوند.

========================================================== 

منابع و ماخذ:

-آمابلی ، ترزا ( ۱۳۷۵ ) شکوفایی خلاقیت کودکان ، ترجمه قاسم زاده و عظیمی ، چاپ اول ، تهران ، نشر دنیای نو

- پیر خائفی ، علیرضا (۱۳۸۳) : نگاهی به سنجش خلاقیت دانش آموزان از منظر تحولی و گونه ای مجموعه مقالات اولین همایش ارزشیابی تحصیلی چاپ اول ، تهران انتشارات تزکیه

- کریمی ، علی (۱۳۸۴) پرورش خلاقیت ، چاپ اول ، تهران ، انتشارات رسانه تخصصی


موضوعات مرتبط: دانشجویان دانشگاه پیام نور ، همراه معلمان ، علوم تربیتی،روانشناسی،امورتربیتی ، معرفی سایت و وبلاگ ، مقالات ، خلاقیت ، آموزش وپرورش

تاريخ : شنبه بیست و هشتم دی ۱۳۹۲ | 6:49 | نويسنده : بهروز علمی مریان |تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

زیباترین شروع:بسم الله

زیباترین دین:اسلام
زیباترین خانه:کعبه
زیباترین استاد:امام صادق(ع (
زیباترین عمو:حضرت ابوالفضل(ع)
زیباترین سرانجام:شهادت
زیباترین لباس:احرام
زیباترین ندا:فطرت
زیباترین دوست:کتاب
زیباترین روز:جمعه
زیباترین بیابان:عرفات
زیباترین میعاد:معاد
زیباترین کلام:لااله الاالله
زیباترین آواز:اذان
زیباترین شهید:امام حسین(ع(
زیباترین بنا:حضرت ابراهیم
زیباترین پرچم دار:حضرت عباس
زیباترین پیرمرد:حبیب ابن مظاهر
زیباترین آواره:سلمان
زیباترین شب:قدر
زیباترین خاک:تربت
زیباترین رحمت:باران
زیباترین کلمه:محبت
زیباترین لحظه:پیروزی
زیباترین سوره:حمد
زیباترین سلسله:انبیاء
زیباترین بانگ:تکبیر
زیباترین صابر:حضرت ایوب
زیباترین مهاجر:هاجر
زیباترین عمل:عبادت
زیباترین چشمه:زمزم
زیباترین نیکی:نیکی به پدرومادر
زیباترین عهد:وفا
زیباترین ناله:نیایش
زیباترین جنگ:جنگ با نفس
زیباترین انسان:پیامبر (ص)
زیباترین ستون:دین
زیباترین منتقم:حضرت مهدی(عج(
 
زیباترین سخن گو:حضرت زینب
زیباترین کوشش:فی سبیل الله
زیباترین سنگ:حجرالاسود
زیباترین سرمایه:زمان
زیباترین ابزار:قلم
زیباترین شعار:صلوات برمحمد وآل محمد(اللهم صل علی محمد و آل محمدوعجل فرجهم)تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيدتاريخ : پنجشنبه دوازدهم دی ۱۳۹۲ | 2:8 | نويسنده : بهروز علمی مریان |

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد* وارد آوردن ضربه به لپ تاپ، می تواند باعث بروز اشکال در دستگاه شود. لذا مراقب باشید که به هیچ عنوان به طرفین دستگاه و مخصوصاً پشت LCD و زیر دستگاه، ضربه وارد نشود.

* دستگاه به شدت در برابر ریختن مایعات مانند آب، چای، قهوه و … حساس و آسیب پذیر است.

* توجه داشته باشید که اگر پریزهای تلفن منزل یا محل کارتان به صورت سوکتی نباشد، احتمال اتصال دو شاخه مودم دستگاه، به پریز برق بسیار زیاد است. باید بدانید که چه دستگاه خاموش باشد چه روشن، بلافاصله مودم دستگاه خواهد سوخت. برای جلوگیری از این حادثه، می توانید از دوشاخه های آنتی شوک برق، استفاده نمایید که در دسترس و بسیار ارزان هستند.

* درب درایو، بسیار آسیب پذیر است. پس با ملایمت با آن برخورد کنید و ضمناً توجه داشته باشید که پس از استفاده، بلافاصله آن را ببندید.

* در موقع بستن در لپ تاپ، دقت داشته باشید که هیچ گونه شیئی مابین LCD و صفحه کلید قرار نداشته باشد، زیرا باعث شکستن LCD می گردد.

* بهتراست چنانچه از سی دی و دی وی دی استفاده زیاد و طولانی مدت می نمایید (مثلاً دیدن فیلم و یا شنیدن موسیقی)، آنها را بر روی هارددیسک کپی کنید. در این صورت درایو شما در کوتاه مدت مستهلک نخواهد شد.

* صفحه نمایشگر لپ تاپ بسیار حساس است، بنابراین هرگز و تحت هیچ شرایطی، به منظور صیقل دادن آن، یا لکه زدایی آن، به طور مستقیم هیچگونه مایعی را (از جمله الکل، استون، ادکلن و …) به روی صفحه آن نپاشید.

* هرگز دستگاه را در برابر حرارت مستقیم یا تابش مستقیم نور خورشید (مخصوصاً درون اتومبیل یا مکان های بسته) قرار ندهید.

محل استقرار دستگاه

* دستگاه را بر روی سطوح پرزدار، مانند فرش و موکت قرار ندهید و از گرد و غبار و رطوبت، به طور جدی دور نگه دارید.
بهتراست دستگاه را بر روی سطح صاف و خشک و بدون لرزش قرار دهید. دستگاه به هنگام کار بسیار گرم می شود (که البته مشکلی برای دستگاه ایجاد نمی کند)، لذا سطوحی که نسبت به حرارت آسیب پذیر هستند و یا بعضی از میزهایی که سطوح رنگی حساس دارند، ممکن است آسیب ببینند.

* هرگز دستگاه را روشن درون کیف نگذارید. همچنین دقت نمایید که دریچه های عبور هوا در لپ تاپ، پوشانده نشوند.

شارژ و نگهداری از باتری لپ تاپ

* در صورت خراب شدن باطری لپ تاپ (سقوط یا ضربه)، تهیه یدکی اصل و استاندارد آن مشکل بوده و ضمناً قیمت بالایی دارد. لذا در مراقبت از آن باید بسیار کوشا باشید.

* توصیه می شود پس از خرید لپ تاپ، قبل از هر چیز دستگاه را به صورت خاموش، بیش از ۱۰ساعت به برق متصل کنید تا باطری آن کاملاً شارژ شود. نگران نباشید، زیرا در صورت شارژ کامل به طور اتوماتیک، عمل شارژ متوقف خواهد شد. اما رعایت این موضوع در افزایش طول عمر باطری لپ تاپ، موثر است.

* پس از شارژ اولیه، می توانید هر زمان که خواستید دستگاه را به برق متصل کنید تا عمل شارژ انجام شود. توجه داشته باشید که هرگز نگذارید که میزان شارژ باطری به زیر ۱۰% برسد و قبل از رسیدن به این مرحله، حتماً آن را به برق متصل نمایید تا شارژ شود. بدینوسیله فشار کمتری در حین عملیات شارژ، به باطری وارد می شود.

* اگر مدت زمان زیادی قرار است که لپ تاپ، در جایی ثابت بماند و دائم به برق متصل باشد، توصیه می شود که باطری آن در حالتی که به میزان حداقل ۱/۳(یک سوم) شارژ داشته باشد، از دستگاه خارج شود و در محل خشک و در دمای ۰ تا ۳۰+ درجه سانتی گراد، خارج از لپ تاپ، نگهداری شود.

* برای اتصال شارژ به لپ تاپ، بهتر است ابتدا DC Jack را به لپ تاپ، سپس کابل برق را به شارژر و در انتها دو شاخه کابل را به پریز برق متصل نمایید.

* همچنین توصیه می شود در Windows، آیتم Energy Saving را فعال نمایید، تا طول عمر باطری اضافه شود.

درایوها

* لنز یا Optic درایوها بسیار حساس می باشد. فراموش نکنید که این لنزها برای خواندن سی دی و دی وی دی های اصل طراحی شده است. بنابراین اصراری در خواندن هر گونه DVD/CD که به صورت غیر استاندارد و روی سی دی و دی وی دی های خام نامرغوب کپی شده، نداشته باشید. ضمناً اگر از لپ تاپ خود برای رایت استفاده می کنید، دقت داشته باشید که فرآیند کپی کردن نباید به صورت پیاپی و در دفعات زیاد انجام شود. حتماً بین هر بار کپی کردن، به لپ تاپ خود، زمان استراحت بدهید.

* اگر از درایو دستگاه خود استفاده نمی کنید، سی دی و دی وی دی را از آن خارج کنید و به خصوص در هنگام حمل آن، هرگز CD/DVD در داخل درایو جا نماند که این موضوع می تواند به درایو آسیب جدی وارد کند.

صفحه نمایش و صفحه کلید

* برای تمیز کردن صفحه نمایش، تنها از مایعات مخصوص و یک دستمال بدون پرز که کمی مرطوب باشد، استفاده کنید. سپس آن را با دستمال تمیز و نرم دیگری خشک کنید.

* برای پاک کردن صفخه کلید، از هیچ گونه اسپری (حتی خشک) استفاده نکنید.

* دقت کنید نفوذ مایعات و گرد و غبار به داخل صفحه کلید، به سرعت موجب خراب شدن و یا حداقل، کاهش کارآیی صفحه کلید می شود.

* در صورتی که تصادفاً مایعی روی دستگاه شما ریخت، سریعاً آن را خاموش و باتری را جدا کنید. سپس، آن را با دمیدن باد سرد، خشک کرده، و در اولین فرصت به مرکز خدمات مراجعه کنید. (روشن کردن دستگاه در این وضعیت و حتی به بهانه آزمایش کارکرد آن، ممکن است سبب بروز خسارات جدی و جبران ناشدنی شود.)

چند نکته درباره نگهداری از آداپتور

* تحت هیچ شرایطی، آداپتور لپ تاپ را به هیچ دستگاه دیگری متصل نکنید.

* بر روی سیم آداپتور، هیچ جسم سنگینی قرار ندهید و روی آن نایستید. همچنین سیم آداپتور را در مسیر رفت و آمد قرار ندهید.

* برای جدا کردن آداپتور از برق، سیم آداپتور را نکشید و فقط از دو شاخه بکشید.

* توجه داشته باشید برای ارتباط برق با آداپتور، از سیم بلند استفاده نشود.

میهن24
تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد


موضوعات مرتبط: همراه معلمان ، علوم تربیتی،روانشناسی،امورتربیتی ، عمومی ، رایانه واینترنت ، موبایل ، هنر وادبیات ، علم وفن آوری ، روش تحقیق ، خانواده وزندگی

تاريخ : شنبه سی ام آذر ۱۳۹۲ | 6:43 | نويسنده : بهروز علمی مریان |
تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

درحالی که هنوز ویندوز ویستا جای خود را به درستی در بین مردم باز نکرده و هنوز مدت زیادی از ارائه سرویس پک 1 آن نمی گذرد ، شرکت مایکروسافت در اقدامی عجولانه ، به معرفی و ارائه ویندوز 7 پرداخت . هنوز دلیل این اقدام مایکروسافت به درستی مشخص نگردیده است ، ولی بعضی بر این عقیده اند که ویستا به دلیل نیاز به سیستم سخت افزاری نسبتاً قوی برای نصب ، علیرغم تمامی محاسن امنیتی ، استحکام ساختار و زیبایی چشمگیر پوسته آن ، آنچنان مورد استقبال گسترده مردم همانند XP قرار نگرفت و ظاهراً شرکت مایکروسافت با رفع نسبی این مشکل در ویندوز 7 که می توان به دلیل شباهت بسیار زیاد به ویستا ، در حقیقت و بی تعارف آن را نسخه اصلاح شده ویستا نیز نامید ، اقدام به ارائه این ویندو جدید نموده است که این روزها نسخه های آزمایشی آنکه البته قطعاً چندان تفاوت اساسی با نسخه اصلی نخواهد داشت ( مگر در برخی از اصلاحات جزئی ) ، در همه جا به وفور یافت می شود . همچنین از ویژگی های ویندوز 7 که در مقایسه با ویستا بسیار به چشم می آید ، افزایش سرعت کار با ویندوز و نصب با حداقل سخت افزارها است که با توجه به این ویژگی، از همین حالا در بین کاربران، عطش زیادی برای نصب آن مشاهده می شود .
در این مقاله ما ابتدا سیستم مورد نیاز برای ویندوز 7 را از نظر شرکت مایکروسافت و همچنین از نظر کارشناسان که با تست فنی آن را برآورد کرده اند ، معرفی می کنیم و سپس به نحوه نصب ویندوز 7 می پردازیم .
سیستم مورد نیاز :

ابتدا سیستم مورد نیاز ویندوز 7 را در 3 سطح از نظر مایکروسافت و یک سطح تست ، از طرف کارشناسان بررسی می کنیم و سپس به سراغ مراحل نصب ویندوز می رویم :
ـ حداقل سیستم :
حافظه ( RAM ) : میزان 512 مگابایت
پردازنده ( CPU) : تک هسته 800 مگاهرتزی
فضای هارد ( HDD ) : میزان 8 گیگابایت فضای خالی
گرافیک ( VGA ) : میزان 16 مگابایت ( بدون پشتیبانی Aero)
درایو نوری ( ODD ) : دی وی دی رام
مایکروسافت ـ حداقل :

حافظه ( RAM ) : یک گیگابایت
پردازنده ( CPU) : تک هسته 1 گیگاهرتزی
فضای هارد ( HDD ) : میزان 16 گیگابایت فضای خالی
گرافیک ( VGA ) : میزان 128 مگابایت با پشتیبانی DirectX9.0 ( برای فعال شدن Aero)
درایو نوری ( ODD ) : دی وی دی رام
شبکه ( Network ) : اتصال به اینترنت برای دریافت به روز رسانی ها
مایکروسافت ـ خوب :

حافظه ( RAM ) : میزان2 گیگابایت
پردازنده ( CPU) : دو هسته 3گیگاهرتزی
فضای هارد ( HDD ) : میزان 16 گیگابایت فضای خالی
گرافیک ( VGA ) : میزان 256 مگابایت با پشتیبانی DirectX9.0 ( برای فعال شدن Aero)
درایو نوری ( ODD ) : دی وی دی رام
شبکه ( Network ) : اتصال به اینترنت برای دریافت به روز رسانی ها
مایکروسافت ـ عالی :

حافظه ( RAM ) : میزان 4 گیگابایت به صورت 2 کانال
پردازنده ( CPU) : چهار هسته ای 2/44 گیگاهرتزی ( مثل Intel Q6600)
فضای هارد ( HDD ) : میزان 20 گیگابایت فضای خالی
گرافیک ( VGA ) : میزان 768 مگابایت مستقل با پشتیبانی DirectX10.1
درایو نوری ( ODD ) : دی وی دی رایتر
شبکه ( Network ) : اتصال به اینترنت برای دریافت به روز رسانی ها
دانلود کامل ویندوز 7 :

در زیر 2 لینک برای دانلود کامل 2 نسخه 32 و 64 بیتی وجود دارد . در صورتی که نمی دانید کدام نسخه برای سیستم شما مناسب است ، بهتر است نسخه 32 بیتی را انتخاب کنید :
دانلود نسخه 32 بیتی با حجم 2/5 گیگابایت ....
http://www.tinyurl.com/win7-32bit
دانلود نسخه 64 بیتی با حجم 3/2 گیگابایت ...
http://www.tinyurl.com/win7-64bit
ضمناً از آنجایی که قطعاً دانلود این میزان ، از عهده بسیاری از کاربران خارج است ، توصیه می شود نسخه ای از آن را از طریق فروشگاه های نرم افزار تهیه نمایید . همچنین قابل ذکر است که قرار است به زودی اولین نسخه RC ویندوز 7 عرضه شود که البته شاید در هنگام مطالعه این مقاله ،این نسخه در دسترس شما باشد . این نسخه به هر صورت نسخه یافته و اصلاح شده نسخه های موجود است . بنابراین شما می توانید هم از نسخه های فعلی در بازار استفاده کنید و یا صبر کنید تا نسخه RC وارد بازار شود . اما قطعاً روند و روال نصب همه این نسخه ها با هم مشابه می باشد و تغییرات فقط در جزئیات کوچک و یا در بهبود ساختارهای امنیتی خلاصه خواهد شد .
تنظیمات مادربورد :

توجه داشته باشید ، برای شروع کار می بایست تنظیمات مادربورد شما به گونه ای باشد که پس از ری استارت کامپیوتر ، ابتدا بوت از سی دی رام یا دی وی دی رام انجام شود . برای پی بردن به این موضوع ، ابتدا سی دی ویندوز را درون کامپیوتر قرار داده و کامپیوتر را ری استارت کنید . سپس منتظر بمانید تا منوی بوت از سی دی رام ظاهر شود . در این لحظه اگر پس از لود سی دی ، گزینه ی Press Any Key for Boot From آمد ، تنظیمات مادربورد شما صحیح است و به مرحله ی بعدی بروید . در غیر این صورت دوباره کامپیوتر خود را ری استارت کنید و پس از لود شدن صفحه ی اول مشخصات ، کلید Delete را چند بار فشار دهید تا وارد صفحه آبی رنگ تنظیمات مادربورد یا در واقع همان قسمت بایوس ( Setup ) شوید . سپس در آن به دنبال گزینه ی Advance BIOS Features ( یا گزینه ی مشابه ) رفته و در آن تنظیمات بوت را به شکل زیر تغییردهید :
cd rom---------------first boot device
floopy--------------- second boot device
hard disk ----------third boot device
سپس کلید F10 را ( معمولاً ) برای ذخیره و خروج انتخاب کنید ( اگر کلید F10 این عمل را انجام نداد ، کلید مشابهی را که عمل Save &Exit را انجام می دهد ، بیابید ) .
مراحل نصب :

مرحله ی اول : Boot

خب ، اگر مراحل گفته شده را به درستی انجام داده باشید ، پس از ری استارت کردن کامپیوتر و لود سی دی ، این بار عبارت Press Any Key for Boot From cd برای شروع نصب ویندوز ، یک کلید را به دلخواه از روی کیبورد فشار دهید ( مثل Enter ) تا صفحه نصب نمایان شود . سپس چند دقیقه صبر کنید تا فایل های ویندوز از روی سی دی لود شوند و صفحه رنگی ویندوز 7 ظاهر شود .
نکته : این قسمت بدون علامت لودینگ می باشد و حدوداً 5 دقیقه زمان می برد تا اولین صفحه نصب ویندوز ظاهر شود ، پس صبور باشید .

مرحله ی دوم : انتخاب زبان و کشور :

در این صفحه که صفحه ی اول نصب ویندوز می باشد ، 3 منوی کشویی وجود دارد که عبارتند از :
1 ـ منوی کشویی اول ، منوی انتخاب زبان نصب ویندوز می باشد که معمولاً شامل یک گزینه English است . ( معمولاً در ورژن های بعدی ویندوز، تعداد این زبان ها افزایش می یابد ، اما بعید است که زبان فارسی به این منو اضافه شود ) .
2 ـ منوی دوم ، منوی انتخاب نوع زبان نمایش دهنده زبان نمایش دهنده زمان ویندوز ( تقویم و ساعت ) می باشد که در صورت تمایل می توانید گزینه ی English را Persian را تغییر دهید .
3 ـ منوی سوم ، انتخاب نام کشور محل سکونت می باشد .
پس از تکمیل مراحل بالا ، کلید Next را می زنیم تا صفحه جدیدی با 3 گزینه ظاهر شود :

مرحله ی سوم: نصب یا تعمیر ؟

در این مرحله صفحه جدید با 3 گزینه ظاهر شود :
1 ـ Install Now : برای ادامه مراحل نصب این گزینه را انتخاب کنید .
2 ـ What to know before installing windows : برای خواندن دانستنی هایی قبل از نصب ویندوز ، این گزینه را انتخاب کنید .
3 ـ Repair your computer : برای تعمیر مشکلات ویندوز قبلی ، از این گزینه استفاده می کنیم .
پس از انتخاب گزینه اول ، در این مرحله پیغام Please Wait نمایان می شود و حدود 3 دقیقه منتظر می مانیم تا صفحه اصلی نصب ویندوز نمایان شود.

مرحله ی چهارم : موافقت با قوانین

در این مرحله صفحه ای با عنوان Please read license term مقابل شما ظاهر می شود ، مبنی بر خواندن و قبول قوانین و مقررات استفاده از ویندوز 7 ، برای ادامه مراحل نصب ، تیک گزینه I accept license terms را بزنید و کلید Next را بفشارید و به مرحله ی بعدی نصب بروید .

مرحله ی پنجم : انتخاب نوع نصب :

این مرحله شامل دو گزینه Custom , Upgrade می باشد که گزینه ی اول برای نصب ویندوز 7 ، از طریق اینترنت بوده و گزینه دوم برای ادامه نصب ، از روی سی دی است که باید آن را انتخاب کنیم .

مرحله ی ششم : انتخاب مکان نصب

این مرحله همان طور که از نامش پیداست ، مختص به انتخاب درایو برای نصب ویندوز می باشد . پس از انتخاب درایو مورد نظر برای نصب ، اگر نمی خواهید این درایو فرمت شود یا اطلاعات درون آن را نیاز دارید و یا قبلاً آن را فرمت کرده اید ، کلید Next را بزنید و به مرحله ی بعد بروید .
در غیر این صورت پس از انتخاب درایو ، کلید Drive option ( واقع در پایین صفحه ) را انتخاب کنید تا 5 گزینه در اختیار شما قرار دهد که معمولاً از این 5 گزینه ، 3 تای آنها فعال است :
1 ـ به روزرسانی حجم درایو ( فعال )
2 ـ حذف درایو انتخاب شده ( فعال )
3 ـ فرمت درایو انتخاب شده ( فعال )
4 ـ بارگذاری درایو انتخاب شده ( غیر فعال )
5 ـ مقدار فضای اضافی ( غیر فعال )
همان طور که مشخص است ، برای فرمت درایو مورد نظر باید گزینه ی 3 را انتخاب کنیم و پس از ظاهر شدن پیغامی مبنی بر مطمئن بودن از حذف اطلاعات درایو ، کلید ok را می زنیم و پس از چند ثانیه که عمل فرمت به اتمام رسید ، کلید next را می زنیم .
نکته : توجه شود در این قسمت می توانید اندازه درایوهای خود را تغییر دهید . البته در این صورت تمام اطلاعات موجود در آن درایو از بین خواهد رفت .
نکته : برای تغییر حجم درایوهایتان ، ابتدا آنهایی را که اطلاعاتشان را نیاز ندارید حذف کرده و سپس از طریق گزینه های 4 و 5 می توانید درایوهای جدید خود را با حجم دلخواه بسازید !

مراحل 7 ـ 8 ـ 9 ـ 10 ـ 11 ـ 12 نصب ویندوز :

این مرحله شامل 5 گزینه است که از گزینه ی اول ، به طور خودکار کامل می شوند و در نتیجه تا پایان این مراحل که زمانی در حدود 20 دقیقه طول می کشد ، کامپیوتر دیگر نیازی به حضور شما ندارد . ضمناً ذکر مراحل زیر فقط برای آشنایی بیشتر شما با پروسه نصب ویندوز است .
1 ـ copying windows files
2 ـ Expanding files
3ـ Installing features
4 ـ Installing updates
5 ـ Completing installing
1 ـ قسمت اول که مرحله ی کپی فایل های ویندوز است و بعد از 1 دقیقه به پایان می رسد .
2 ـ قسمت دوم که طولانی ترین قسمت نصب می باشد و مربوط به باز کردن و توسعه دادن فایل های کپی شده ویندوز بر روی هارد است ، که این قسمت نیز بعد از طی شدن 15 دقیقه به پایان می رسد .
3 - قسمت سوم مربوط به نصب ویژگی های ویندوز است که در حدود 30 ثانیه زمان نیاز دارد .
4 ـ قسمت چهارم ، نصب به روزرسانی ها است که پس از حدود 1 دقیقه کامپیوتر را به شکل خودکار ری استارات می کند و پس از بالا آمدن دوباره صفحه نصب ، این قسمت نیز به پایان می رسد .
5 ـ مرحله آخر نصب نیز پس از 2 دقیقه به پایان می رسد که باز کامپیوتر ری استارت می شود و مراحل نصب به پایان می رسد .

مرحله ی سیزدهم : ری استارت ویندوز:

در این مرحله ویندوز به طور خودکار ری استارت می شود و باید منتظر بمانید تا پس از ورود به مراحل نصب ، بقیه مراحل دنبال شود . ضمناً در این مرحله نیز هیچ کاری از طرف شما صورت نمی گیرد .

مرحله ی چهاردهم : چک کردن عملکرد کامپیوتر توسط ویندوز :

این مرحله هم که به صورت خودکار انجام می شود ، برای تعیین رنکینگ و قدرت گرافیکی کامپیوتر شماست .

مرحله ی پانزدهم : وارد کردن سریال نامبر ویندوز :

در این مرحله باید کد فعال سازی ویندوز 7 را وارد کنید ، در غیر این صورت ویندوز شما پس از 45 روز به حالت تعلیق در می آید .
نکته : اگر کد فعال سازی را ندارید ، می توانید آن را خالی بگذارید و کلید next را فشار دهید تا پیغامی مبنی بر اینکه بدون ورود کد ، بعد از مدتی ویندوز به حالت تعلیق در می آید ظاهر شود و کلید no را انتخاب کنید تا به مرحله ی بعدی بروید . در این صورت باید پس از نصب ویندوز برای جلوگیری از به تعلیق در آمدن ویندوز ، کرک آن را نصب کنید . ( دقت داشته باشید که در صورت خرید ویندوز 7 از فروشگاه های نرم افزار ، حتماً نسخه دارای کرک آن را خریداری کنید تا به مشکل بر نخورید ) .
در عین حال در زیر لینک های کرک برای ویندوز 7 را مشاهده کنید :

حذف واتر مارک و سند فیدیک : http://combile.persiangig.ir/software
Remove%20send%20feedback0/020&.0/0water Mark .rar.

اکتیو کردن ویندوز 7 بتا 1 :

http://combile.persiangig.ir/software/crack-win7.rar

روش اجرای کرک :

1 ـ ویندوز 7 را تحت safe mode اجرا کنید .
2 ـ فایل ها را از حالت Rar خارج کنید .
3 ـ بر روی فایل ها راست کلیک کنید و گزینه ی Run as administrator را جهت اجرای برنامه ها بزنید .
4 ـ سیستم را مجدداً راه اندازی کنید .
مرحله ی شانزدهم : تعیین نوع حفاظت

این مرحله تعیین کننده نوع حفاظت ویندوز می باشد که شامل 3 گزینه ی زیر است :
A ـ نصب مهمترین توصیه ها و به روز رسانی ها
انتخاب این گزینه سبب افزایش امنیت هنگام استفاده از اینترنت و همچنین نصب قابلیت حل آنلاین مشکلات احتمالی می باشد .
B ـ فقط نصب مهمترین به روز رسانی ها :
انتخاب این گزینه سبب کاهش امنیت در هنگام استفاده از اینترنت و همچنین حذف قابلیت حل آنلاین مشکلات احتمالی می شود .
C ـ این سوال را بعداً بپرس
اگر فعلاً نمی دانید که کدام گزینه را انتخاب کنید ، با انتخاب این گزینه می توانید این سوال را به بعداً موکول کنید .
مرحله ی هفدهم : تنظیم ساعت و تاریخ

در این مرحله تنظیم ساعت و تاریخ و همچنین تعیین فاصله زمانی نسبت به گرینویچ می باشد .
مرحله ی هجدهم : انتخاب شبکه وایرلس

اگر از شبکه Wireless استفاده می کنید ، نوع شبکه خود را در این مرحله انتخاب کنید ، در غیر این صورت گزینه ی Skip را انتخاب کنید .
مرحله ی نوزدهم : انتخاب نوع شبکه

در این مرحله باید نوع استفاده خود از شبکه را انتخاب کنید که 3 گزینه Home,work,public موجود می باشد و با توجه به نوع استفاده خود از شبکه ، یک گزینه را انتخاب کنید که ما در اینجا گزینه ی اول ( home ) را انتخاب می کنیم .
مرحله ی بیستم : تست شبکه

تست شبکه انتخاب شده ، در این مرحله صورت می گیرد .
مرحله ی بیست و یکم : انتخاب یک گروه شبکه برای پیوستن به آن

و در نهایت یک گروه در شبکه را انتخاب می کنیم .
مرحله ی 22 و 23 : مرحله ی پایانی و خوش آمدگویی ویندوز

نصب ویندوز به پایان رسیده است و حالا شما می توانید از آن استفاده کنید .
دوستان گرامی بگذارید این مقاله را با ارائه یک ترفند برای ویندوز 7 به پایان برسانیم .
رفع مشکل نصب نرم افزارها در ویندوز 7 بتا

در ویندوز 7 بتا ، احتمالاً در رابطه با نصب برخی از نرم افزارها ، به مشکل بر خواهید خورد . یعنی بعد از شروع مرحله نصب ، پنجره خود به خود بسته می شود . به هر حال این ویندوز هنوز در مرحله بتا است و قرار نیست که بدون مشکل باشد . اما نگران نباشید ، راه حل ساده ای برای رفع این مشکل وجود دارد . در واقع این مشکل به دلیل باگ یکی از نرم افزارهای داخلی ویندوز 7 است. تنها کاری که باید بکنید این است که به command prompt بروید ( به عنوان Administrator ) و این دستور را آنجا تایپ کنید :
reg delete HKLM/SOFTWARE/Microsoft/SQMClient/Windows/Disabledsessions/va/f
سپس دکمه ی Enter را بزنید . حالا کامپیوتر را ری استارت کنید . مشکل حل شده است و حالا می توانید نرم افزارها را روی ویندوز 7 نصب کنید .
دوستان عزیز برای اطلاعات بیشتر در این باره ، می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید :

http://blogs.zdnet.com/microsoft/?p=1822


تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد


موضوعات مرتبط: رایانه واینترنت ، علم وفن آوری

تاريخ : شنبه سی ام آذر ۱۳۹۲ | 6:1 | نويسنده : بهروز علمی مریان |
تاريخ : شنبه نهم آذر ۱۳۹۲ | 4:59 | نويسنده : بهروز علمی مریان |